ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

ENSINANZAS | Dirección escénica e dramaturxia
 • Plan de estudos do Grao en Arte Dramática na especialidade de Dirección escénica e Dramaturxia, segundo establece a Orde do 30 de setembro de 2010. Diario Oficial de Galicia do 11 de outubro de 2010.

  1º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Composición escénica I

  Estudo e práctica dos principios compositivos aplicados aos elementos de significación da posta en escena: harmonía,
  contraste, conflito, equilibrio, desequilibrio, etc.

  Composición escénica I
  Prácticas de escenificación 3 3
  +

  Composición escénica II

  150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-ansi-language:="" en-us;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Práctica da creación
  espectacular a partires dos principios fundamentais da composición.
  Interrelación e interdependencia dos elementos significativos da linguaxe
  escénica e a súa recepción.

  Composición escénica II
  Prácticas de escenificación 3 3
  +

  Dramaturxia I

  Principios
  xerais da dramaturxia. Análise de distintas formas de espectáculo. Paradigmas, referentes e modelos de composición da acción: drama de base aristotélica, pièce bien faite, dramaturxias performativas posdramáticas para diferentes xéneros e modalidades espectaculares (teatro-danza, teatro visual e de obxectos, performance, teatro xestual etc.)

  Análise e composición de personaxes, situacións dramáticas, tramas de acción. Adaptación dramática de textos non dramáticos.

  Dramaturxia I
  Dramaturxia 5 4
  +

  Escenificación I

  Principios xerais da escenificación. Estudo da concepción, desenvolvemento e evolución do espectáculo. 

  Análise da situación, do personaxe e da escena. Creación e análise do texto espectacular.

  Escenificación I
  Escenificación 6 6
  +

  Escrita dramática I

  Práctica da escrita dramática e análise da súa recepción. Composición de escenas e pezas breves a partir de diferentes xogos formais e estilísticos. Técnicas
  e metodoloxías de análise e creación do discurso e a acción verbal na
  composición de diferentes modalidades, xéneros e estilos.

  Escrita dramática I
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Escrita dramática II

  Práctica da escrita dramática e análise da súa recepción. Composición de
  escenas e pezas breves a partir de diferentes xogos formais e
  estilísticos.

  Procedementos de escrita dramática en dramaturxias colaborativas de proceso, dentro do ámbito das teatralidades posdramáticas

  Escrita dramática II
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Interpretación I

  Introducción á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/a actor/actriz. Introducción aos diferentes estilos e métodos en interpretación na perspectiva da dirección de escena e a dramaturxia.


  Interpretación I
  Sistemas de intepretación 5 4
  +

  Literatura dramática I

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;mso-ansi-language:="" gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo dos principais
  textos e autores relevantes da literatura dramática universal dende o Teatro
  clásico grego ata o Clasicismo francés. Atenderase ao seu contexto histórico,
  tanto desde un punto de vista sociopolítico como literario e artístico.
  Prestarase especial atención ao achegamento do alumnado aos textos teatrais,  ao seu contido, forma e xénero, cunha actitude
  crítica, creativa e analítica, tendo en conta a especificidade das competencias
  do perfil profesional do director ou dramaturgo

  Literatura dramática I
  Historia e teoría da literatura dramática 6 4
  +

  Movemento expresivo I

  Estudo dos procesos que promoven o coñecemento das posibilidades corporais;  expresivas, creativas e comunicativas na escena, desde la dirección de actores/actrices e da dramaturxia. Afondará na relevancia dos aspectos quinestésicos da escena- tanto en improvisación como en composición- no establecemento de relacións do corpo co espacio, o tempo-ritmo e a enerxía.

  Movemento expresivo I
  Movemento 2.5 3
  +

  Movemento expresivo II

  Estudo dos procesos que promoven o coñecemento das posibilidades
  corporais;  expresivas, creativas e comunicativas na escena, desde la
  dirección de actores/actrices e da dramaturxia. Afondará na relevancia
  dos aspectos quinestésicos da escena- tanto en improvisación como en
  composición- no establecemento de relacións do corpo co espacio, o
  tempo-ritmo e a enerxía.

  Movemento expresivo II
  Movemento 2.5 3
  +

  Música e canto I

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

  Música e canto I
  Música e canto 2.5 3
  +

  Música e canto II

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

  Música e canto II
  Música e canto 2.5 3
  +

  Técnica vocal e dicción  Coñecemento anatómico e fisiolóxico do aparato fonador. Recoñecemento e conciencia vocal. Preparación vocal e adestramento. Coñecemento de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Principios da comunicación verbal. Estudo da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.). A escoita. Dominio das técnicas expresivas aplicadas a diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuals. Uso dos diferentes parámetros vocais na dirección.

  Técnica vocal e dicción
  Voz 5 6
  +

  Teoría e análise dramática

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo
  teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas  para a análise dos textos da literatura
  dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e
  de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional
  do director ou dramaturgo.

  Teoría e análise dramática
  Historia e teoría da literatura dramática 5 4
  +

  Teorías do espectáculo I

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos
  principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos antropolóxicos e
  sociolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo I
  Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4
  +

  Teorías do espectáculo II

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos
  principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos estéticos e
  semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo II
  Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4
  TOTAL

  240
  60

  2º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Dirección de actores/actrices I


  Coñecemento das diferentes escolas e sistemas na
  dirección de intérpretes (actores e bailaríns) que forman parte dun proxecto
  espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de interpretación na
  dirección de actores, tanto na escena como nos medios audiovisuais. Análise e concepción
  da situación e do personaxe. Interacción do actor no espazo e no tempo co resto
  de linguaxes escénicas. Concepción e análise do movemento escénico. Posición,
  desprazamento, ritmo e coreografía.  Dirección de actores/actrices I
  Dirección de actores 9 10
  +

  Dirección de actores/actrices II


  Coñecemento
  das diferentes escolas e dos sistemas na dirección de intérpretes
  (actores/actrices e bailaríns/bailarinas) que forman parte dun
  proxecto espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de
  interpretación na dirección de actores/actrices nos medios
  audiovisuais. Análise e concepción da situación e do personaxe.
  Interacción do/da actor/actriz no espazo e no tempo co resto de
  linguaxes escénicas.  Dirección de actores/actrices II
  Dirección de actores 3 4
  +

  Dramaturxia II

  Revisión, actualización e adaptación dos clásicos.

  Metodoloxía e análise, documentación, adaptación e rescrita dos clásicos de cara á súa escenificación.

  Dramaturxia II
  Dramaturxia 6 4
  +

  Escenificación II

  Proxección do traballo dramatúrxico na posta en escena. Elementos de creación escénica. Principios estéticos, éticos e humanísticos de diversos métodos e escolas de escenificación: tradicións, tendencias e creadores. Metodoloxías e técnicas da dirección escénica.

  Escenificación II
  Escenificación 8 6
  +

  Escrita dramática III

   


  Práctica da escrita  de partituras vinculada ás especiificidades escénicas, preformativas e visuais na que se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación na complexidade dos procesos poéticos-deductivos e da planificación dos procesos  estético-receptivos e súa adecuación á especifiicidade. Adestramento nos métodos de traballo.Valoración e crítica  do resultado e da metodología de traballo para a produción de sentido e para a construcción da recepción.

  Escrita dramática III
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Escrita dramática IV  Práctica da escrita  de partituras vinculada ás especificidades
  escénicas, performativas e visuais na que se integran os procedementos e os
  coñecementos adquiridos. Experimentación na complexidade dos procesos
  poéticos-deductivos e da planificación dos procesos  estético-receptivos e súa adecuación á especifiicidade.
  Adestramento nos métodos de traballo.Valoración e crítica  do resultado e da metodología de traballo
  para a produción de sentido e para a construcción da recepción.  Escrita dramática IV
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Historia da posta en escena

  Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e
  das outras artes do espectáculo, así coma da súa imaxe visual e as
  distintas opcións de dramatúrxicas desde as primeiras manifestacións
  escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos
  aconteceres escénicos, senón tamén a xestación dos grandes conceptos da
  teoría e a práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.

  Historia da posta en escena
  Historia das artes do espectáculo 5 4
  +

  Interpretación II

  Introdución á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/a actor/actriz. Introdución aos diferentes estilos e métodos en interpretación na perspectiva da dirección escénica e a dramaturxia.

  Interpretación II
  Sistemas de intepretación 2.5 3
  +

  Interpretación III

  mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:="" es;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">In mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:="" es;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">trodu Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";letter-spacing:.05pt;="" mso-ansi-language:es;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">ción á técnica actoral e estudo dos procedementos
  e recursos expresivos e dos procesos
  psicofísicos
  do/a actor/actriz. Introdución
  aos diferentes estilos
  e métodos en
  interpre .05pt">tación na perspectiva da dirección escénica e a dramaturxia.

  Interpretación III
  Sistemas de interpretación 2.5 3
  +

  Literatura dramática II

  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento  histórico en que se crearon ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especifidade das competencias do perfil profesional do director ou dramaturgo.


   


  Literatura dramática II
  Historia e teoría da literatura dramática 3 4
  +

  Literatura dramática III  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento  histórico en que se crearon ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especifidade das competencias do perfil profesional do director ou dramaturgo.

  Literatura dramática III
  Historia e teoría da literatura dramática 3 4
  +

  Prácticas de escenificación

  Exploración práctica da narratividade espectacular a partir da organización dos materiais escénicos. Adecuación da elección dos elementos de significación aos obxectivos da posta en escena. Coñecemento e experimentación da complexidade do proceso creativo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Prácticas de escenificación
  Prácticas de escenificación 6 4
  + Teoría e historia da arte I
  Estética 3 4
  + Teoría e historia da arte II
  Estética 3 4
  TOTAL

  60
  60

  3º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Coreografía e danza I

  Estudo teórico-práctico dos elementos básicos que conforman as diferentes técnicas da danza. Comprensión das posibilidades expresivas corporais a través da danza.Iniciación á la composición coreográfica: estudo das bases e elementos que a conforman.

  Coreografía e danza I
  Movemento 3 3
  +

  Coreografía e danza II

  Estudo teórico-práctico dos elementos básicos que conforman as
  diferentes técnicas da danza. Comprensión das posibilidades expresivas
  corporais a través da danza.Iniciación á la composición coreográfica:
  estudo das bases e elementos que a conforman.

  Coreografía e danza II
  Movemento 3 3
  +

  Espazo escénico I

  A materia de espazo escénico, pretende que o alumno de dirección de
  escena sexa consciente das competencias que debe desenvolver un
  escenógrafo e as teña en conta, para iso, elaboráronse e  aprobáronse
  unha serie de contidos básicos e progresivos.

  A
  primeira parte da materia pretende asentar coñecementos teóricos  sobre
  a historia da escenografía, espazos e terminoloxía teatral utilizada e
  coñecementos prácticos sobre a composición espacial, a linguaxe e a
  comunicación visual, que axudarán a axilizar a mente do director duna
  maneira plástica.

  Na
  segunda parte da materia, o alumno deberá aprender a comunicarse e a
  coñecer o traballo actual  realizado por un escenógrafo, para iso,
   inmiscuirase nun proceso creativo que culminará coa realización dun
  proxecto escenográfico.

  Espazo escénico I
  Escenografía 3 3
  +

  Espazo escénico II

  A materia de espazo escénico, pretende que o alumno de dirección de
  escena sexa consciente das competencias que debe desenvolver un
  escenógrafo e as teña en conta, para iso, elaboráronse e  aprobáronse
  unha serie de contidos básicos e progresivos.

  A
  primeira parte da materia pretende asentar coñecementos teóricos  sobre
  a historia da escenografía, espazos e terminoloxía teatral utilizada e
  coñecementos prácticos sobre a composición espacial, a linguaxe e a
  comunicación visual, que axudarán a axilizar a mente do director duna
  maneira plástica.

  Na
  segunda parte da materia, o alumno deberá aprender a comunicarse e a
  coñecer o traballo actual  realizado por un escenógrafo, para iso,
   inmiscuirase nun proceso creativo que culminará coa realización dun
  proxecto escenográfico.

  Espazo escénico II
  Escenografía 3 3
  +

  Espazo sonoro

  Estudo
  dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía, etc.) e a sua aplicación na
  escenificación. Analise dos elementos sonoros aplicados na dramaturxia e na
  escenificación. Concepto de espazo sonoro. 

  Espazo sonoro
  Música e espazo sonoro 6 4
  +

  Historia das artes do espectáculo I

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico
  e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente teatro, danza,
  ópera e circo a través da historia e
  atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional da dirección
  escénica e da dramaturxia.
  Historia das artes do espectáculo I
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Historia das artes do espectáculo II

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico
  e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente teatro, danza,
  ópera e circo a través da historia e
  atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional da dirección
  escénica e da dramaturxia.  Historia das artes do espectáculo II
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Iluminación I

  Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Introdución aos principios formais e de contido, linguaxe, e metodoloxía da iluminación.

  Iluminación I
  Escenografía 3 4
  +

  Iluminación II

  Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Afondamento nos principios formais e de contido, linguaxe e metodoloxía da iluminación.

  Iluminación II
  Escenografía 3 4
  +

  Produción e xestión I  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Valoración
  do traballo en función do marco socio-laboral. Comprensión do
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">marco
  social no que se desenvolvan a creación de proxectos de xestión ou produción.  Produción e xestión I
  Produción e xestión 3 4
  +

  Produción e xestión II  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Coñecementos
  sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais,
  administrativas, laborais e
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"=""> de seguridade). Coñecemento do proceso de line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">elaboración
  dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico.   Produción e xestión II
  Produción e xestión 3 4
  +

  Tecnoloxía escénica  Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunha


  proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á


  imaxe escénicas.

  Tecnoloxía escénica
  Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 6 4
  TOTAL

  44
  44

  3º curso - Itinerario Dirección escénica

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Escenificación III

  Análise da escenificación nas diversas formas espectaculares, incluído o espectáculo
  audiovisual. Diferentes linguaxes e disciplinas artísticas para a creación escénica
  interdisciplinaria.

  Escenificación III
  Escenificación 6 4
  +

  Prácticas de dirección de escena I

  Integración das linguaxes, procedementos e saberes adquiridos na práctica da creación espectacular para conseguir transmitir ao/á espectadora as sensacións, emoción e o sentido da creación escénica. Análise práctica do texto dramático e/ou partitura dramática. Práctica dos procesos creativos da construción do sentido nos efectos da recepción. Experimentación do método de traballo.

  Prácticas de dirección de escena I
  Prácticas de escenificación/Dramaturxia 3 4
  +

  Prácticas de dirección de escena II

  Integración das linguaxes, procedementos e saberes adquiridos na
  práctica da creación espectacular para conseguir transmitir ao/á
  espectadora as sensacións, emoción e o sentido da creación escénica.
  Análise práctica do texto dramático e/ou partitura dramática. Práctica
  dos procesos creativos da construción do sentido nos efectos da
  recepción. Experimentación do método de traballo.

  Prácticas de dirección de escena II
  Prácticas de escenificación 7 8
  TOTAL

  16
  16

  3º curso - Itinerario Dramaturxia

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Dramaturxia III

  Principios
  xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao
  espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo
  non textual (teatro das imaxes, teatro obxectual, danza-teatro, presentación
  escénica, teatro visual...) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise
  práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e
  práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do
  audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos
  creativos.

  Dramaturxia III
  Dramaturxia 5 4
  +

  Dramaturxia IV

  Principios
  xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao
  espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo
  non textual (teatro das imaxes, teatro obxectual, danza-teatro, presentación
  escénica, teatro visual...) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise
  práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e
  práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do
  audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos
  creativos.

  Dramaturxia IV
  Dramaturxia 5 3
  +

  Escrita dramática V

  Práctica
  da escrita dramática de guións audiovisuais e cinematográficos na que se
  integra os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da
  complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos
  estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica
  do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a
  construción da recepción.

  Escrita dramática V
  Prácticas de escrita dramática 3 4
  +

  Escrita dramática VI

  Práctica
  da escrita dramática de guións audiovisuais na que se
  integra os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da
  complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos
  estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica
  do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a
  construción da recepción.

  Escrita dramática VI
  Prácticas de escrita dramática 3 5
  TOTAL

  16
  16

  4º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Análise de espectáculos  Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados á dirección de escena, facendo fincapé no teatro como feito


  escénico e os seus distintos xéneros para logo atender os demais tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos) e abordar asemade


  a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas,

  económicas e culturais

  Análise de espectáculos
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Canto coral

  Estudo dos elementos técnicos e expresivos da voz cantada.

  Canto coral
  Optativa 3 3
  +

  Deseño do personaxe I


  Introducción ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e vestiario do actor/actriz , para a súa adecuación ou mofificiación en función dos requerimentos da personaxe. 

  Deseño do personaxe I
  Deseño do personaxe 4 4
  +

  Deseño do personaxe II


  Introducción ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e analise dos signos que emite o corpo, o rostro é o vestiario de actor/actriz, para a súa adecuación ou modificación en función dos requerimentos da personaxe. 

  Deseño do personaxe II
  Deseño do personaxe 2 2
  +

  Iniciación ao teatro de obxectos

  Estudo
  dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor/director para
  a utilización integral do seu corpo e do traballo co obxecto, como instrumento
  expresivo específico para a creación teatral.


  Iniciación ao teatro de obxectos
  Optativa 3 3
  +

  Introdución á investigación escénica I


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica I
  Pedagoxía 2 2
  +

  Introdución á investigación escénica II


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica II
  Pedagoxía 2 2
  +

  Pedagoxía teatral I


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral I
  Pedagoxía 3 4
  +

  Pedagoxía teatral II


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral II
  Pedagoxía 3 4
  TOTAL

  40
  38

  4º curso - Itinerario Dirección escénica

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Obradoiro de escenificación I

  font-family:Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" arial;mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="" lang="GL">Práctica
  da escrita dramática e da creación espectacular, coa síntese e integración dos
  coñecementos e procedementos adquiridos. Experimentación coa complexidade do
  proceso global da creación para a construción do sentido e da recepción do
  espectáculo. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e
  crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.
  Obradoiro de escenificación I
  Prácticas de escenificación/Prácticas de escrita dramática 10 10
  +

  Obradoiro de escenificación II  Práctica do proceso completo de creación espectacular, desde a concepción ata a representación, integrando os saberes e procedementos adquiridos durante a carreira. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Obradoiro de escenificación II
  Prácticas de escenificación 12 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria,  que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  12 12
  TOTAL

  20
  22

  4º curso - Itinerario Dramaturxia

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Obradoiro de dramaturxia I

  Práctica da
  escrita dramática e da creación espectacular, coa síntese e integración dos
  coñecementos e procedementos adquiridos. Experimentación coa complexidade do
  proceso global da creación para a construción do sentido e da recepción do
  espectáculo. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e
  crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Obradoiro de dramaturxia I
  Prácticas de escrita dramática/Prácticas de escenificación 10 10
  +

  Obradoiro de dramaturxia II  Práctica da
  escrita dramática na que se sintetizan e integran todos os coñecementos e os
  procedementos da formación para a creación dunha dramaturxia. Experimentación
  da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a súa posta en voz
  e/ou no espazo. Experimentación práctica da creación de sentido e da
  construción dos efectos emocionais na recepción. Coñecemento e experimentación
  do método de traballo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de
  traballo utilizado.

     Obradoiro de dramaturxia II
  Prácticas de escrita dramática 12 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración, e posterior
  defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa
  correspondente memoria,  que permita unha
  demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e
  específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  12 12
  TOTAL

  20
  22

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+