ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

PROBAS DE ACCESO | Desenvolvemento das probas
 • RESULTADOS DEFINITIVOS PROBAS DE ACCESO 2017/18
 •  
 • Unha vez finalizado o prazo de reclamación das probas de acceso ORDINARIAS o Tribunal fai públicos os resultados definitivos das mesmas.
 • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

 • PPAA Ordinaria · Xuño
  • DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
  •  
  • PROBAS de ACCESO EXTRAORDINARIAS: 6 de SETEMBRO

   9.30h-10.30h
   . EXERCICIO 1. Comentario de texto teórico (20 % da cualificación final).
   Texto: Introdución á dirección de escena, de Anne Bogart (Ed. Galaxia, 2006).

   Valórase a comprensión do texto e a análise da idea principal e das secundarias, así como o desenvolvemento da opinión persoal do/a aspirante en relación con elas. De coñecerse o texto ou o autor/a, poderá ofrecerse unha visión xeral dos seus puntos de vista e da súa traxectoria no mundo teatral. Tamén se suxire situar e vincular a análise no marco das artes escénicas, establecendo relacións con outras visións, sexan estas similares ou contrapostas.
   --
   10.45h-11.45h. EXERCICIO 2. Realización dunha proposta de escenificación (20 % da cualificación final).
   Texto: Raclette, de Santiago Cortegoso (Ed. Xerais, 2015).

   A partir dun fragmento dunha obra dramática ou doutros materiais. Neste exercicio valórase a coherencia entre a visión particular que se escolle para o texto proposto e a resolución do proxecto escénico. Que interesa do texto? Que se quere contar e como se vai facer? Que se quere provocar no espectador? Como será o desenvolvemento da peza? É importante articular unha proposta onde cada elemento da linguaxe escénica (interpretación, espazo escénico, vestiario, espazo sonoro...) se vexa reflectido, xustificando as eleccións e poñéndoas en relación unhas con outras.
   --
   12h-13h. EXERCICIO 3. Escrita dun texto dramático (20 % da cualificación final).

   Neste exercicio danse uns parámetros a partir dos que desenvolver a escrita dunha escena ou peza breve. Pode ser a partir dunha determinada estrutura de acción na que se sinalan os actantes fundamentais (suxeito / protagonista, opoñentes / antagonistas, axudantes…); pode ser a partir duns personaxes nun espazo; pode ser a partir dunha réplica ou suceso que desencadea a acción. Valórase a adaptación da escrita dramática ás premisas que se sinalen no exercicio así como o seu grao de coherencia e sentido.
   --
   13.30h-15h. EXERCICIO 4. Proba de dirección de actores (20 % da cualificación final).

   Neste exercicio darase a cada aspirante un pequeno diálogo para dous personaxes. O/a aspirante dirixirá ese texto durante un tempo non inferior a 5 minutos nin superior a 10. Disporá como actores/actrices de dúas persoas que indique o tribunal. Durante o exercicio, o/a aspirante indicará aos/ás actores/actrices a súa proposta de situación e daralles as claves iniciais pertinentes para que poidan realizar un primeiro pase. Despois deste, o/a aspirante deberá realizar, como mínimo, unha nova quenda de indicacións aos/ás intérpretes para mellorar a proposta. Valórase a capacidade comunicativa do/a aspirante, o tipo de indicacións que dá e a organización e optimización do tempo. Recoméndase concreción e concisión, dar só as indicacións precisas para poder empezar e ir traballando sobre o que se ve.

   --
   17h. EXERCICIO 5. Entrevista persoal, empezando polos aspirantes cuxo primeiro apelido empece pola letra Ñ e continuando por orde alfabética (20 % da cualificación final).

   a) O/a aspirante lerá en voz alta as os exercicios escritos 1, 2 e 3. Ao remate, o tribunal poderá facer preguntas sobre os mesmos.

   b) O/a aspirante terá entre cinco e dez minutos para facer unha presentación del/a mesmo/a, onde ademais dos datos persoais inclúa os seguintes temas: motivación para querer entrar na escola, por cal das opcións ten maior interese (dirección escénica ou dramaturxia) no caso de telo claro, gustos teatrais e artísticos, dispoñibilidade de asistencia regular a clase... Logo da presentación, o tribunal efectuará as preguntas convenientes para completar a información que considere precisa sobre o/a aspirante.
   • ESCENOGRAFÍA
   •  
   • PROBAS de ACCESO EXTRAORDINARIAS: 6 de SETEMBRO

    IMPORTANTE: O desenvolvemento de todos etes exercicios realizarase no propio centro. Ademais, para a realización dos exercicios 1 e 2, os/as aspirantes deberán traer os materiais que estimen necesarios para un óptimo desenvolvemento dos mesmos o día da proba.
    --
    9:00 h.-11:30 h. EXERCICIO 1Debuxo do natural (40% da cualificación final).

    Realización dun debuxo dun elemento ou conxunto de elementos seguindo a técnica da copia do natural. Valorarase a técnica utilizada, a adecuación do formato e proporcións, a perspectiva, as proporcións e o axuste ao modelo proposto.

    MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ESTE EXERCICIO
    - Formatos papel: 100x70 cm. (recomendado) ou 50x70 cm.
    - Técnica libre (segundo a elección do/a aspirante): acrílico, tinta, témpera, mixta, etcétera.
    --
    12:00 h.-14:00 h. EXERCICIO 2. Proposta dun deseño de escenografía (40% da cualificación final).

    A partir dun fragmento dun texto dramático (DESCARGAR MÁIS ABAIXO) ou doutra proposta temática, os aspirantes deberán realizar unha proposta de deseño dun espazo escénico, no que os incluirán elementos e útiles escénicos que estimen necesarios. Valorarase a adecuación entre o estímulo proposto e a realización práctica, e o feito de que se complete o traballo no tempo dispoñible.

    MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ESTE EXERCICIO:
    Materiais para realizar bosquexos e maquetas: papeis, lápices, cores, cartóns, texouras, pegamentos, etcétera.
    --

    14:00 h. EXERCICIO 3. Entrevista persoal (20% da cualificación final).

    Por orde alfabética, cunha duración non superior a vinte minutos, terá como finalidade coñecer as experiencias previas dos aspirantes no ámbito das artes plásticas e no campo escénico, así como os seus intereses e expectativas en relación cos estudos.

   • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

   • A tempestade, de William Shakespeare
    •  
    • Para cursar estudos superiores de arte dramática as persoas aspirantes deberán realizar e superar unha proba específica que ten como finalidade valorar a súa madureza, e os seus coñecementos e aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.


     A asignación de prazas realízase en función dos resultados da avaliación da proba, que se expresarán en termos numéricos nunha escala de 1 a 10, con dous decimais, e sempre en función das prazas dispoñibles, considerando a proba superada para as cualificacións iguais ou superiores a cinco. O número de prazas dispoñibles por especialidade farase público na páxina web do centro coa antelación suficiente, e sempre antes da convocatoria oficial das mesmas no Diario Oficial de Galicia. De non cubrirse todas as prazas na convocatoria ordinaria, a dirección xeral competente en materia de ensinanzas artísticas superiores poderá realizar unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro.

    • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

    • Aspectos básicos
    • Deseño, inscrición e realización de probas de acceso
     • INTERPRETACIÓN
     •  
     • DATA PROBA: Semana do luns 26 ao venres 30 de xuño (segundo os grupos: ver documento abaixo)

      OBRIGATORIO ASISTIR CON ROUPA DEPORTIVA ESCURA

      As persoas aspirantes serán divididas en grupos, creados por orde alfabética, e cada grupo realizará varias sesións de traballo con actividades propias dos procesos de ensinanza e aprendizaxe e centradas nas áreas de movemento, voz e interpretación, amais dunha entrevista persoal. As persoas deberán vir provistas de roupa cómoda, axeitada para realizar traballos propios das ditas áreas. Coa antelación necesaria o Tribunal fará pública a composición de cada grupo e o horario en que cada un deberá comparecer para realizar os exercicios que máis abaixo se indican. Igualmente, o Tribunal fará pública a convocatoria para a realización da entrevista persoal con cada unha das persoas aspirantes.

      EXERCICIO 1. Movemento (30 % da cualificación final).
      Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar as aptitudes corporais, a creatividade no movemento e o nivel de interacción co grupo de cada unha das persoas aspirantes.

      EXERCICIO 2. Voz (30 % da cualificación final).
      Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar a conciencia e o uso da respiración, a calidade vocal, e a comprensión e expresión lectora, o que pode implicar a memorización dun texto breve (descargar abaixo). Trátase de sabelo de memoria, non de preparar un exercicio de interpretación co mesmo.

      EXERCICIO 3. Interpretación (30 % da cualificación final).
      Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar aptitudes e actitudes necesarias como concentración e capacidade de esforzo ou habilidades para interactuar cos demais e traballar en grupo. Algunha das actividades a realizar pode implicar a memorización dun texto breve (DESCARGAR MÁIS ABAIXO). Trátase de sabelo de memoria, non de preparar un exercicio de interpretación co mesmo.

      EXERCICIO 4. Entrevista persoal (10 % da cualificación final).
      Cunha duración non superior a vinte minutos, terá como finalidade analizar as destrezas expresivas das persoas aspirantes e a súa capacidade de resposta, así como a de ter información sobre as súas experiencias previas no campo escénico, intereses e expectativas.
     • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

     • Grupos INTERPRETACIÓN
     • 'Botaron a sortes e tocoume a min'
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+