fbpx

Nude photos

https://freepornpicss.com xxxpicz.com https://megapornx.com/xxx/nude

Microteatro da Memoria | Xa temos gañadora!!

I CERTAME MICROTEATRO DA MEMORIA
Convocan: ESAD de Galicia e Deputación de Pontevedra

O certame consiste na presentación de pezas teatrais curtas que centren a súa temática arredor da memoria histórica. O obxectivo principal do certame é reflexionar sobre a historia a través de propostas dramáticas en formato breve de microteatro. Ao mesmo tempo que abrimos un espazo para que a dramaturxia visibilice unha temática, ás veces esquecida.

ACTA DO XURADO

O 19 de Xaneiro do 2021 sendo as 20:40 horas o xurado de I Certame de Microteatro da Memoria, organizado pola Deputación de Pontevedra e a ESAD de Galicia, composto por Eva Mejuto, Ernesto Is e Irene Moreira fallan o premio que recae na peza: Un biolo na noite, presentada baixo o lema Berrar en silencio. Unha vez aberta a plica, a autora premiada resultou ser Ana Abad de Larriva.

O Xurado quere destacar do total das 22 pezas presentadas a súa calidade, variedade temática e a súa sensibilidade ca temática da memoria histórica. Da peza gañadora salientan:

O artellamento espacial, vencellando as atmosferas; o monte, a natureza ca intriga dramatúrxica e os personaxes nun diálogo áxil e profundo.
A sensibilidade e empatía na temática da rede de apoio e afectos que foron as mulleres galegas na guerra e na posguerra, salientando a importancia da súas accións cotiás e subversivas á vez.
O emprego dos recursos teatrais que están fiados cun tratamento lingüístico excelente.

Ana Abad de Larriva (Foto: erreguete.gal).
Sinatura do acordo de cooperación entre a Deputación de Pontevedra e a ESAD de Galicia, para a realización do  I Certame de Microteatro da Memoria.

BASES PARTICIPACIÓN

Poderá presentarse calquera persoa que asi o desexe.


AS PEZAS E O PREMIO

As pezas son curtas, estilo libre, en lingua galega e temática sobre a memoria histórica pensadas para un formato de microteatro.
Convócase un único premio dotado de 500 €.

PRAZO E PRESENTACIÓN
O prazo de presentación é dun mes natural dende o día da públicación da convocatoria nas canles oficiais da deputación e a ESAD de Galicia. A presentación das pezas é telematica ao correo electrónico esad.galicia@edu.xunta.es dentro do prazo establecido (ata ás 00:00 do último día) e co asunto “Microteatro da memoria”. No correo electrónico irán dous documentos; un ca peza co título e o pseudónimo no nome do arquivo e o outro a plica onde porá no nome do arquivo o lema e/ou pseudónimo e dentro conterá os datos persoais (Nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico).

O tipo de letra Arial tamaño 11 cun interlineado de 1.5. e cunha extensión máxima de 20 folios a unha cara.

XURADO
O xurado estará conformado pola coordinadora de Normalización Lingüística da ESADg, un/unha docente da ESADg e unha persoa que designe a Deputación de Pontevedra.

DIFUSIÓN E DEREITOS DE AUTORÍA
O Certame, a través das entidades que o organizan, posúe os dereitos da autoría para uso escénico no ano seguinte ao de saber a gañadora ou gañador, sempre no ámbito académico e sen prexuizo de outras cesións de uso.

PROTECCIÓN DE DATOS
A Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) dispón a adaptación do ordenamento español ao RXPD preservando o principio de seguridade xurídica e procurando unha regulación interna complementaria para facer plenamente efectiva a aplicación do RXPD.

Unha vez coñecida a gañadora ou gañador comunicarase no prazo dos quice días seguintes ao remate do prazo de presentación e eliminaranse as demais propostas enviadas ao certame.

  • Date
    11/11/2020