Dirección escénica e dramaturxia

Titulación Superior en Dirección escénica e dramaturxia

A Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Dirección escénica e dramaturxia equivale á titulación de Grao Universitario. Si quieres estudiar dirección escénica e dramaturxia, esta carrera está orientada, segundo o Decreto 179/2015, ao desenvolvemento das seguintes competencias:

  • Concibir propostas escénicas que fundamentan o espectáculo, xerando e analizando conceptos, textos e imaxes. Valorar as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.
  • Proxectar a composición do espectáculo. Utilizar todos os coñecementos estéticos e técnicos necesarios sobre as diversas linguaxes que participan na representación.
  • Planificar e conducir o proceso xeral de creación do espectáculo, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.
  • Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
  • Investigar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire á metodoloxía de traballo canto á renovación estética.
  • Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos da investigación escénica.

Plan de estudos

O Plan de Estudos da Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Dirección escénica e Dramaturxia aparece recollido no Decreto 179/2015 (DOG do 7 de decembro de 2015), e o seu desenvolvemento reflíctese nas programacións docentes de cada unha das materias que o integran, segundo se presenta na correspondente táboa.

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Composición escénica I Prácticas de escenificación 3 3 PDF
Composición escénica II Prácticas de escenificación 3 3 PDF
Dramaturxia I Dramaturxia 5 4 PDF
Escenificación I Escenificación 6 6 PDF
Escrita dramática I Prácticas de escrita dramática 3 3 PDF
Escrita dramática II Prácticas de escrita dramática 3 3 PDF
Interpretación I Sistemas de intepretación 5 4 PDF
Literatura dramática I Historia e teoría da literatura dramática 6 4 PDF
Movemento expresivo I Movemento 2.5 3 PDF
Movemento expresivo II Movemento 2.5 3 PDF
Música e canto I Música e canto 2.5 3 PDF
Música e canto II Música e canto 2.5 3 PDF
Técnica vocal e dicción Voz 5 6 PDF
Teoría e análise dramática Historia e teoría da literatura dramática 5 4 PDF
Teorías do espectáculo I Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4 PDF
Teorías do espectáculo II Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4 PDF
TOTAL 60 60
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Escenificación II Escenificación 8 6 PDF
Interpretación II Sistemas de interpretación 2.5 3 PDF
Interpretación III Sistemas de interpretación 2.5 3 PDF
Prácticas de escenificación Prácticas de escenificación 6 4 PDF
Escrita dramática III Prácticas de escrita dramática 3 3 PDF
Escrita dramática IV Prácticas de escrita dramática 3 3 PDF
Historia da posta en escena Historia das artes do espectáculo 5 4 PDF
Literatura dramática II Historia e teoría da literatura dramática 3 4 PDF
Literatura dramática III Historia e teoría da literatura dramática 3 4 PDF
Teoría e historia da arte I Historia e teoría da literatura dramática 3 4 PDF
Teoría e historia da arte II Historia e teoría da literatura dramática 3 4 PDF
Dirección de actores/actrices I Dirección de actores/actrices 9 10 PDF
Dirección de actores/actrices II Dirección de actores/actrices 3 4 PDF
Dramaturxia II Dramaturxia 6 4 PDF
TOTAL 60 60
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Espazo escénico I Escenografía 3 3 PDF
Espazo escénico II Escenografía 3 3 PDF
Espazo sonoro Música e espazo sonoro 6 4 PDF
Tecnoloxía escénica Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 6 4 PDF
Historia das artes do espectáculo I Historia das artes do espectáculo 4 4 PDF
Historia das artes do espectáculo II Historia das artes do espectáculo 4 4 PDF
Iluminación I Escenografía 3 4 PDF
Iluminación II Escenografía 3 4 PDF
Produción e xestión I Produción e xestión 3 4 PDF
Produción e xestión II Produción e xestión 3 4 PDF
Coreografía e danza I Movemento 3 3 PDF
Coreografía e danza II Movemento 3 3 PDF
TOTAL (materias comúns) 44 44
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Escenificación III Escenificación 6 4 PDF
Prácticas de dirección de escena I Prácticas de escenificación

Dramaturxia

1

2

4 PDF
Prácticas de dirección de escena II Prácticas de escenificación 7 8 PDF
TOTAL 16 16
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Escrita dramática V Prácticas de escrita dramática 3 4 PDF
Escrita dramática VI Prácticas de escrita dramática 3 5 PDF
Dramaturxia III Dramaturxia 5 4 PDF
Dramaturxia IV Dramaturxia 5 3 PDF
TOTAL 16 16
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Deseño do personaxe I Deseño do personaxe 4 4 PDF
Deseño do personaxe II Deseño do personaxe 2 2 PDF
Pedagoxía teatral I Pedagoxía 3 4 PDF
Pedagoxía teatral II Pedagoxía 3 4 PDF
Introdución á investigación escénica I Pedagoxía 2 2 PDF
Introdución á investigación escénica II Pedagoxía 2 2 PDF
Análise de espectáculos Historia das artes do espectáculo 4 4 PDF
Dirección de proxectos escénicos Optativa 3 3 PDF
Deseño de espectáculos multidisciplinares Optativa 3 3 PDF
TOTAL 26 28
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Obradoiro de escenificación I Prácticas de escenificación

Prácticas de escrita dramática

5

5

10 PDF
Obradoiro de escenificación II Prácticas de escenificación 12 10 PDF
Traballo fin de estudos 12 12 PDF
TOTAL 34 32
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Obradoiro de dramaturxia I Prácticas de escrita dramática

Prácticas de escenificación

5

5

10 PDF
Obradoiro de dramaturxia II Prácticas de escrita dramática 12 10 PDF
Traballo fin de estudos 12 12 PDF
TOTAL 34 32

ADMISIÓN E ACCESO

TITULACIÓN

PROBAS DE ACCESO