fbpx

Nude photos

https://freepornpicss.com xxxpicz.com https://megapornx.com/xxx/nude

MICROTEATRO DA MEMORIA

I CERTAME MICROTEATRO DA MEMORIA
Convocan: ESAD de Galicia e Deputación de Pontevedra

O certame consiste na presentación de pezas teatrais curtas que centren a súa temática arredor da memoria histórica. O obxectivo principal do certame é reflexionar sobre a historia a través de propostas dramáticas en formato breve de microteatro. Ao mesmo tempo que abrimos un espazo para que a dramaturxia visibilice unha temática, ás veces esquecida.

BASES PARTICIPACIÓN
Poderá presentarse calquera persoa que asi o desexe.

AS PEZAS E O PREMIO
As pezas son curtas, estilo libre, en lingua galega e temática sobre a memoria histórica pensadas para un formato de microteatro.
Convócase un único premio dotado de 500 €.

PRAZO E PRESENTACIÓN
O prazo de presentación é dun mes natural dende o día da públicación da convocatoria nas canles oficiais da deputación e a ESAD de Galicia. A presentación das pezas é telematica ao correo electrónico esad.galicia@edu.xunta.es dentro do prazo establecido (ata ás 00:00 do último día) e co asunto “Microteatro da memoria”. No correo electrónico irán dous documentos; un ca peza co título e o pseudónimo no nome do arquivo e o outro a plica onde porá no nome do arquivo o lema e/ou pseudónimo e dentro conterá os datos persoais (Nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico).

O tipo de letra Arial tamaño 11 cun interlineado de 1.5. e cunha extensión máxima de 20 folios a unha cara.

XURADO
O xurado estará conformado pola coordinadora de Normalización Lingüística da ESADg, un/unha docente da ESADg e unha persoa que designe a Deputación de Pontevedra.

DIFUSIÓN E DEREITOS DE AUTORÍA
O Certame, a través das entidades que o organizan, posúe os dereitos da autoría para uso escénico no ano seguinte ao de saber a gañadora ou gañador, sempre no ámbito académico e sen prexuizo de outras cesións de uso.

PROTECCIÓN DE DATOS
A Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) dispón a adaptación do ordenamento español ao RXPD preservando o principio de seguridade xurídica e procurando unha regulación interna complementaria para facer plenamente efectiva a aplicación do RXPD.

Unha vez coñecida a gañadora ou gañador comunicarase no prazo dos quice días seguintes ao remate do prazo de presentación e eliminaranse as demais propostas enviadas ao certame.

  • Fecha
    11/11/2020