fbpx

Admisión y acceso

Convocatoria ordinaria

1. As probas específicas de acceso desenvolveranse de acordo co establecido nos artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática.
2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento 
oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.
3. Realizaranse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza Cabalo, 
s/n, Vigo, e darán comezo o día 6 de xullo, de acordo co calendario e horario que estableza o tribunal encargado da súa realización e cualificación.
4. A proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática será realizada por 
especialidades. Constará dunha única proba que comprenderá diferentes exercicios, referidos á especialidade pola cal opten as persoas aspirantes.

⇒ Listado de personas inscritas admitidas e excluidas.

CALENDARIO DE INSCRICIÓN
(se accedes coa titulación de Bacharelato, universidade para maiores de 25 anos, grao ou equivalente)
Prazo de inscrición: Ata o 23 de xuño.
Listaxe provisional: 28 de xuño.
Reclamacións: 29 e 30 de xuño.
Listaxe definitiva de inscricións: 1 de xullo.

PROBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS
Inicio das probas específicas: 4 de xullo.
Notas provisionais: 11 de xullo.
Reclamacións: 12 e 13 de xullo.
Notas definitivas: 15 de xullo.
Listaxe de adxudicacións por especialidade: 18 de xullo
Matrícula: 19 e 22 de xullo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • As solicitudes cubriranse de xeito telemático no formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou a través da Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
  • Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Validación da inscrición

Obrigatoriamente e para que a inscrición nas probas de acceso sexa válida, hai que achegar os orixinais dos documentos presentados coa solicitude para o seu cotexo (título ou certificación académica, acreditación do grao de discapacidade…) na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (de 9:00 a 14:00 h).

Documentación necesaria

a) Copia do DNI, NIE ou pasaporte.

b) Xustificante do aboamento dos prezos públicos (64 €) segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso. O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.
– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado na Secretaría da escola).
– Modelo A I, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia: https://ovt.atriga.gal.

CÓDIGOS PAGO TAXAS
Consellería: 07
Delegación: 41
Servizo: 03
Taxa: 352500
Concepto: Probas acceso ESAD de Galicia
Cantidade: 64 € (normal) | 32 € (familia numerosa categoría xeral)

c) Documentación académica segundo proceda:

– Título de bacharelato.
– Certificación académica do bacharelato con indicación de materias pendentes.
– Certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Título universitario que cumpra as condicións establecidas no punto 4 da instrución primeira desta resolución.
– Certificado de superación da proba substitutiva do requisito de titulación correspondente a convocatorias anteriores.

d) Documento acreditativo do grao de discapacidade e solicitude de adaptación dos medios e condicións de realización da proba de acceso que corresponda, de ser o caso.

e) Documento acreditativo da condición de deportista galego/a de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

Información general sobre los procesos de admisión y acceso

Admisión y acceso

Para cursar Estudios Superiores de Arte Dramático las personas aspirantes deben estar en posesión del título de bachillerato o equivalente, y superar una prueba de acceso. Según el número de vacantes disponibles en cada especialidad, la Dirección General competente en materia de Enseñanzas Artísticas Superiores adjudica las plazas en función de las cualificaciones globais obtenid en la misma.

En la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia se reservará un 10 % de las plazas ofertadas en cada especialidad para las personas aspirantes que superen la prueba específica de acceso y que acrediten el reconocimiento oficial de un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Las plazas reservadas para estas personas aspirantes y que no puedan ser adjudicadas serán ofrecidas a las demás personas aspirantes por la orden que les corresponda.

Conforme lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 21 de noviembre de 2016, en cada centro de la Comunidad Autónoma de Galicia en que se imparta alguna de las especialidades de los estudios superiores de Arte Dramático se reservarán adicionalmente las plazas necesarias en cada especialidad impartida para el acceso a estas de los/de las aspirantes con la condición de deportista gallego de alto nivel y/o rendimiento que reúna los requisitos académicos establecidos.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO 2022/2023

Si accedes a través de la prueba de madurez: Hasta el 23 de mayo 2022.
Si accedes con la titulación de Bachillelato, universidad para mayores de 25 años, grado o equivalente: Hasta el 23 de junio 2022.

⇒ Calendario de las pruebas de acceso: Procedimiento de inscripción y desarrollo de las probas

Requisitos para solicitar la inscripción en las prurbas de acceso

  • Título de Bachillerato.
  • Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
  • Titulo de licenciado/a, graduado/a o equivalente.
  • Prueba de madurez para personas que tengan 18 años cumplidos en el año de realización de las pruebas.

Oferta de plazas de nuevo ingreso

Atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, en su artículo 26, que establece la relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial del Estado de 9 de abril de 2010), el número de plazas de nuevo ingreso para cada curso escolar es de:
12 para Dirección escénica y dramaturgia (2 plazas para aspirantes con discapacidad)
12 para Escenografía (2 plazas para aspirantes con discapacidad)
24 para Interpretación (3 plazas para aspirantes con discapacidad)

Perfil de ingreso

Para las especialidades de Dirección escénica y dramaturgia, e Interpretación, no existe un perfil de ingreso recomendado. No es obligatorio tener cursado una opción determinada de bachillerato. Con todo, las personas que quieran cursar estas dos especialidades podrían optar preferentemente por bachilerato de Humanidades y Ciencias Sociais, mientras que para las personas que quieran optar por la especialidad de Escenografía resulta recomendable el bachillerato de Artes.