fbpx

Organigrama

Consello escolar

Unha vez finalizado o procedemento establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 para a celebración de eleccións de membros do Consello Escolar da ESAD de Galicia, comunícase á Comunidade Educativa a composición do dito órgano colexiado, integrado polas persoas que se indican.

Equipo de dirección

Roberto Relova Quinteiro (Dirección)
Mónica Groba Lorenzo (Xefatura de estudos)
Noelia Blanco Pérez (Secretaría)

Representación do alumnado

Naila Rodríguez Suárez (eleccións de 2018).
Álvaro Lourido Iglesias (eleccións de 2021).
Natalia Feijoo Gómez (eleccións de 2021).
Sara Faro Lubiáns (eleccións de 2021).
Beatriz Deus Bouzas (eleccións de 2021).
Nöel Rafael González Gómez (eleccións de 2021).

Representación do profesorado

Cristina Domínguez Dapena (eleccións de 2018).
María Sarmiento Rivas (eleccións de 2018).
Damián Álvarez Villalaín (eleccións de 2018).
Damián Contreras Orero (eleccións de 2018).
Ángeles Gayoso Diz (eleccións de 2021).
Ana Mª Fernández Arteaga (eleccións de 2021).

Persoal de administración e servizos

Mª del Pilar Muleiro Veloso (eleccións de 2018).

Comisión económica

Roberto Fco. Relova Quinteiro (Dirección).
Noelia Blanco Pérez (Secretaría).
Álvaro Lourido Iglesias (Alumnado).

Comisión de convivencia

Roberto Relova Quinteiro (Dirección).
Almudena Pérez de Oliveira (Profesorado).
(Alumnado).
María Silveira Almuiña (Persoal de administración e servizos).

Grupo de apoio á convivencia

Roberto Relova Quinteiro (Dirección).
Susana Vilaverde García (Alumnado).
Ángeles Gayoso Diz (Profesorado).
Mª Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Equipo directivo

Roberto Relova Quinteiro (Dirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Martes e Venres: 9:30h-14:00h
Atención ao público · 2º Cuadrismeste
Martes: 10:30h-14:00h / Venres: 9:30h-14:00h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 25).
esad.galicia@edu.xunta.gal

Ricardo Solveira Díaz (Vicedirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Mércores 8:30h-13:00h / Venres 9:30h-14:00h
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns 10:30h-14:00h / Venres 8:30h-12:30h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 22).
ricardosolveira@edu.xunta.gal

Mónica Groba Lorenzo (Xefatura de estudos)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Martes e Xoves: 9:30h-15:00h
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Martes e Xoves: 9:30h-15:00h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 23).
mgroba@edu.xunta.gal

Noelia Blanco Pérez (Secretaría)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns e Xoves: 08:30h-12:30h
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns e Martes: 08:30h-12:30h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 24).
noeliablanco@edu.xunta.gal

Departamentos

Departamento de Dirección Escénica e Dramaturxia

Becerra Arrojo, Afonso.
Castiñeira Blanco, Xavier.
González Salgado, Daniel.
Labella Rivas, Carmen.
Martínez Sotelo, Vanesa (Xefatura).
Moreira Fontán, Irene.
Suarez Is, Ernesto.

Telf: 986 246 399 (Ext. 35).

Departamento de Escenografía

Faro González, Jose Manuel.
Fernández Arteaga, Ana,
Gutierrez Cedrón, María.
Montemayor Suárez, Alejandra.
Mortol Moreno, David.
Ramos Calvelo, Mª Jesús.
Romero Rodríguez, Mª Carmen.
Sarmiento Rivas, María (Xefatura).

Telf.: 986 246 399 (Ext. 31).

Departamento de Interpretación

Blanco Pérez, Noelia.
Codesido Breijo, Oscar.
Contreras Orero, Damián.
Díaz Bouzas, Belén.
Domínguez Dapena, Mª Cristina.
Fernández Fernández, Ana Mª.
Fernández Pérez, Mariana.
Gayoso Diz, Mª Ángeles (Xefatura).
Groba Lorenzo, Mónica.
Hernández Fernández, Lucía.
Llera Rodríguez, Fernando.
Magaña Rodríguez, Olga.
Montero Gullón, Nuria.
Morales Ramón, Ermel.
Rodríguez Fernández, Alfonso.
Sarmiento Vallverdú, Encarnación.
Solveira Díaz, Ricardo.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 36 e 37).

Departamento de Teoría e Histora das Artes Escénicas

Abizanda Losada, Carmen.
Álvarez Villalaín, Damián.
López Silva, Inmaculada.
Míguez Escudero, Laura.
Pascual Rodríguez, Roberto (Xefatura).
Pérez de Oliveira, Almudena.
Prego Cabeza, Santiago.
Relova Quinteiro, Roberto.
Vidal Ponte, Roi.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Departamento de Calidade

Responsable das políticas de calidade do centro, función que exerce en colaboración coa dirección e co Servizo de Garantía Interna de Calidade.

Hernández Fernández, Lucía (Xefatura do servizo).
calidade@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 33).

Departamento de Creación e Produción

Este servizo asume a coordinación da produción de todos os traballos escénicos realizados na ESAD de Galicia así como a exhibición dos traballos escénicos realizados na mesma. Igualmente deberá realizar a dirección e coordinación dos espazos de exhibición e das actividades que se relacionen cos mesmos, ademais de promover proxectos de colaboración con outras entidades en relación coa creación e a difusión de produtos escénicos.

Fernández Arteaga, Ana Mª (Xefatura do servizo)
producion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 33).

Departamento de Mobilidade e Transición

Ten como finalidade promover a participación do centro, do seu alumnado e do seu profesorado en programas de mobilidade nacional e internacional, establecer mecanismos de colaboración con outros centros superiores, e deseñar procesos de transición á vida activa dos titulados e tituladas do centro.

Fernandez Fernández, Ana Mª (Xefatura do servizo).
international@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 33).

SERVIZOS

Servizo de Garantía Interna de Calidade

A ESADg conta cunha Comisión de Calidade vinculada ao Servizo de Garantía Interna de Calidade integrada por representantes da comunidade educativa e designada desde o Consello Escolar do centro, de común acordo entre os seus integrantes. Na actualidade forman parte da mesma:

Roberto Fco. Relova Quintero (Dirección). Presidente da Comisión.
Lucia Hernández Fernández (Departamento de Calidade). Secretaria da Comisión.
Noelia Blanco Pérez (Secretaría).
(Alumnado).
(Alumnado).
María Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Biblioteca

O Servizo ten como finalidade a organización do uso da biblioteca, no referente a horarios, préstamos, compras, catalogación e xestión de doazóns. En función de cada curso escolar conta coa colaboración de profesorado para a súa apertura. O horario anual comunícase no inicio de cada curso escolar.

Carmen Abizanda Losada (Coordinadora).
biblioteca@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 29).

Dinamización da Lingua Galega

O Servizo ten como finalidade programar e desenvolver, coa supervisión e o plácet dos órganos colexiados, actividades que favorezan o uso da lingua, especialmente nos procesos de aprendizaxe, creación e investigación, de xeito que o alumnado adquira unha sólida competencia en lingua falada e lingua escrita, como parte fundamental da súa competencia profesional. Para cada curso escolar confórmase unha comisión integrada por tres representantes do profesorado, tres representantes do alumnado, un/ha representante do persoal de administración e servizos e o/a coordinador/a do propio Servizo de Dinamización.


Inmaculada López Silva (Coordinador).
dinamizacion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Investigación e Posgrao

Este Servizo ten dúas finalidades fundamentais: promover a creación de grupos de investigación e organizar e desenvolver unha oferta propia de estudos de posgrao, que inclúa máster e doutorado. Esta integrado polas profesoras e profesores co grao de doutor/a.


Roberto Fco. Relova Quintero (Coordinador).
Telf.: 986 246 399 (Ext. 25).
investigacion@esadgalicia.com

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Administración

Josefa D. Paz Rodríguez
Jorge Álvarez Ruibal

esad.galicia@edu.xunta.gal

Conserxería

Oscar Vázquez Lima
Susana Vega Prieto

Persoal de limpeza

Mª Mercedes Gándara Lorenzo
Mª Consuelo Pena Arjones
Benigna Díaz Enriquez

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Equipo directivo

Roberto Relova Quintero (Dirección).
Ricardo Solveira Díaz (Vicedirección).
Mónica Groba Lorenzo (Xefatura de estudos).
Noelia Blanco Pérez (Secretaría).

Departamentos/Servizos

Vanesa Martínez Sotelo (Dirección escénica e dramaturxia).
María Sarmiento Rovas (Escenografía).
Angeles Gayoso Diz (Interpretación).
Roberto Pascual Rodríguez (Teoría e Historia das Artes Escénicas).


Lucia Hernández Fernández (Calidade)
Ana Mª Fernández Arteaga (Creación e produción)
Imnaculada López Silva (Dinamización da Lingua Galega)
Ana Mª Fernández Fernández (Mobilidade e transición)
Carmen Abizanda Losada (Biblioteca)

XUNTAS

Delegados/as

Está integrada polas delegadas e delegados de curso e polos representantes do alumnado no Consello Escolar. Son os responsables da Delegación de Alumnado.


Roberto Fco. Relova Quintero (Director)
Mónica Groba Lorenzo (Xefa de estudos)
Paula Gavilán Suárez (Presidenta da Xunta)

Titulación

Está integrada por todo o profesorado que imparte docencia en cada unha das especialidades que ofrece o centro: Dirección Escénica e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación. A súa finalidade consiste en coordinar os procesos de ensinanza, aprendizaxe, creación e investigación, facilitando a coordinación entre o profesorado a nivel xeral ou curso a curso. Están coordinadas pola persoa que exerce a Xefatura do Departamento de cada especialidade, ou por un profesor/a do mesmo que o propio departamento designe a tal efecto.

Delegación de alumnado

Consonte o establecido na lexislación vixente, Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Reglamento orgánico dos institutos de educación secundaria (BOE do 9 de agosto de 1996), na ESADg constituirase no inicio de cada curso escolar unha Xunta de delegadas e delegados da que formarán parte os alumnos e alumnas que fosen elixidos como delegados/as de curso e igualmente o alumnado que forme parte do Consello Escolar do centro. Para facilitar o desenvolvemento das funcións establecidas na normativa vixente, a Xunta de delegadas e delegados conta cun espazo propio no que desenvolver as súas actividades, pero tamén prestar apoio e asesoramento ao alumnado en cuestións moi diversas. A Delegación de alumnado tamén desenvolve actividades de promoción da transición á vida activa.