fbpx

Organigrama

Consello escolar

Ao abeiro do disposto na Resolución do 20 de setembro de 2021, DOG do 29 de setembro, que establece o procedemento para a elección de representantes da comunidade educativa ao Consello Escolar do centro, con data do 14 de outubro de 2021, ás 12:30, constitúese a Xunta Electoral da ESAD de Galicia, integrada polas persoas que a continuación de indican:

Director: Roberto Relova Quinteiro.
Alumnado: Marcos Grandal Tojeiro (titular) – Sofía Torreiro Naya (suplente).
Profesorado: Afonso Becerra Arrojo (titular) – Roberto Pascual Rodríguez (suplente).
P.A.S.: Pilar Muleiro Veloso (titular) – Josefa D, Paz Rodríguez (suplente).

CALENDARIO
22-26 novembro: Eleccións dos/as representantes.

Equipo directivo

Roberto Relova Quinteiro (Dirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Mércores 9:30-11:30 / Xoves 16:00-18:00
Atención ao público · 2º Cuadrismeste
Mércores 09:30-11:30 / Xoves 16:00-18:00

Telf.: 986 246 399 (Ext. 21).
esad.galicia@edu.xunta.gal

Nuria Montero Gullón (Vicedirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns 11:30-14:00 / Venres 16:00-17:00 e 20:00-21:00
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Martes 14:00-15:00 / Venres 10:30-12:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 22).
nmgullon@edu.xunta.gal

Xavier Castiñeira Blanco (Xefatura de estudos)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Mércores 16:00-18:00 / Venres 11:30-12:30
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Xoves 18:00-19:00 / Luns 9:30-12:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 23).
xacabla@edu.xunta.es

David Mortol Moreno (Secretaría)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns 15:00-16:00 / Venres 08:30-11:30
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns 15:00-16:00 / Xoves 10:30-12:30 / Venres 08:30-10:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 24).
davidmortol@edu.xunta.es

Departamentos

Departamento de Dirección Escénica e Dramaturxia

Becerra Arrojo, Afonso.
Castiñeira Blanco, Xavier.
Chiralt Bailach, Joan.
García Laborde, Lionel
González Salgado, Daniel (Xefatura).
Labella Rivas, Carmen.
Martínez Sotelo, Vanesa.
Moreira Fontán, Irene.

Telf: 986 246 399 (Ext. 35).

Departamento de Escenografía

Fernández Arteaga, Ana.
González Valeiras, Diego
Montemayor Suárez, Alejandra.
Mortol Moreno, David.
Ramos Calvelo, Mª Jesús.
Romero Rodríguez, Mª Carmen (Xefatura).
Sarmiento Rivas, María.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 31).

Departamento de Interpretación

Blanco Dorrego, Alba.
Blanco Pérez, Noelia.
Contreras Orero, Damián.
Crespo Méndez, Mª Francelina.
Díaz casal, Dunia.
Domínguez Dapena, Mª Cristina.
Fernández Fernández, Ana Mª.
Fernández Pérez, Mariana.
Gayoso Diz, Mª Ángeles.
Groba Lorenzo, Mónica.
Llera Rodríguez, Fernando.
Magaña Rodríguez, Olga (Xefatura)..
Montero Gullón, Nuria.
Solveira Díaz, Ricardo.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 36 e 37).

Departamento de Teoría e Histora das Artes Escénicas

Abizanda Losada, Carmen.
Álvarez Villalaín, Damián.
López Silva, Inmaculada.
Míguez Escudero, Laura.
Pascual Rodríguez, Roberto (Xefatura).
Pérez de Oliveira, Almudena.
Prego Cabeza, Santiago.
Relova Quinteiro, Roberto.
Vidal Ponte, Roi.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Departamento de Calidade

Responsable das políticas de calidade do centro, función que exerce en colaboración coa dirección e co Servizo de Garantía Interna de Calidade.

Blanco Dorrego, Alba (Coordinación do servizo).
calidade@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 32).

Departamento de Creación e Produción

Este servizo asume a coordinación da produción de todos os traballos escénicos realizados na ESAD de Galicia así como a exhibición dos traballos escénicos realizados na mesma. Igualmente deberá realizar a dirección e coordinación dos espazos de exhibición e das actividades que se relacionen cos mesmos, ademais de promover proxectos de colaboración con outras entidades en relación coa creación e a difusión de produtos escénicos.

García Laborde, Leonel (Coordinación do servizo)
producion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 25).

Departamento de Mobilidade e Transición

Ten como finalidade promover a participación do centro, do seu alumnado e do seu profesorado en programas de mobilidade nacional e internacional, establecer mecanismos de colaboración con outros centros superiores, e deseñar procesos de transición á vida activa dos titulados e tituladas do centro.

Fernando Llera (Coordinación do servizo).
international@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 33).

SERVIZOS

Servizo de Garantía Interna de Calidade

A ESADg conta cunha Comisión de Calidade vinculada ao Servizo de Garantía Interna de Calidade integrada por representantes da comunidade educativa e designada desde o Consello Escolar do centro, de común acordo entre os seus integrantes. Na actualidade forman parte da mesma:

Roberto relova Quintero (Dirección). Presidente da Comisión.
Alba Blanco Dorrego (Departamento de Calidade). Secretaria da Comisión.
David Mortol Moreno (Secretaría).
Maite Candamo Romaní (Alumnado).
David Carbó Falque (Alumnado).
María Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Biblioteca

O Servizo ten como finalidade a organización do uso da biblioteca, no referente a horarios, préstamos, compras, catalogación e xestión de doazóns. En función de cada curso escolar conta coa colaboración de profesorado para a súa apertura. O horario anual comunícase no inicio de cada curso escolar.

Almudena Pérez (Coordinadora).
biblioteca@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 29).

Dinamización da Lingua Galega

O Servizo ten como finalidade programar e desenvolver, coa supervisión e o plácet dos órganos colexiados, actividades que favorezan o uso da lingua, especialmente nos procesos de aprendizaxe, creación e investigación, de xeito que o alumnado adquira unha sólida competencia en lingua falada e lingua escrita, como parte fundamental da súa competencia profesional. Para cada curso escolar confórmase unha comisión integrada por tres representantes do profesorado, tres representantes do alumnado, un/ha representante do persoal de administración e servizos e o/a coordinador/a do propio Servizo de Dinamización.


Afonso Becerra Arrojo (Coordinador).
dinamizacion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Investigación e Posgrao

Este Servizo ten dúas finalidades fundamentais: promover a creación de grupos de investigación e organizar e desenvolver unha oferta propia de estudos de posgrao, que inclúa máster e doutorado. Esta integrado polas profesoras e profesores co grao de doutor/a.


Roberto Relova Quintero (Coordinador).
Telf.: 986 246 399 (Ext. 21).
investigacion@esadgalicia.com

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Administración

Paz Rodríguez, Josefa D.
Mejías Sacaluga Luisa

esad.galicia@edu.xunta.gal

Conserxería

Mª del Pilar Muleiro Veloso
María Silveira Almuiña
Óscar Vázquez Lima

Persoal de limpeza

Nina Díaz Enriquez
Mª Mercedes Gándara Lorenzo
Mª Consuelo Pena Arjones

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Equipo directivo

Roberto Relova Quintero (Dirección).
Nuria Montero Gullón (Vicedirección).
Xavier Castiñeira Blanco (Xefatura de estudos).
David Mortol Moreno (Secretaría).

Departamentos/Servizos

Daniel González (Dirección escénica e dramaturxia).
Carmen Romero (Escenografía).
Olga Magaña (Interpretación).
Roberto Pascual (Teoría e Historia das Artes Escénicas).


Alba Blando (Calidade)
Leonel García (Creación e produción)
Afonso Becerra (Dinamización da Lingua Galega)
Fernando Llera (Mobilidade e transición)
Almudena Pérez (Biblioteca)

XUNTAS

Delegados/as

Está integrada polas delegadas e delegados de curso e polos representantes do alumnado no Consello Escolar. Son os responsables da Delegación de Alumnado.


Roberto Relova Quintero (Director)
Castiñeira Blanco, Xavier (Xefe de estudos)
Núñez Figueroa, Sandra (Presidenta da Xunta)

Titulación

Está integrada por todo o profesorado que imparte docencia en cada unha das especialidades que ofrece o centro: Dirección Escénica e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación. A súa finalidade consiste en coordinar os procesos de ensinanza, aprendizaxe, creación e investigación, facilitando a coordinación entre o profesorado a nivel xeral ou curso a curso. Están coordinadas pola persoa que exerce a Xefatura do Departamento de cada especialidade, ou por un profesor/a do mesmo que o propio departamento designe a tal efecto.

Delegación de alumnado

Consonte o establecido na lexislación vixente, Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Reglamento orgánico dos institutos de educación secundaria (BOE do 9 de agosto de 1996), na ESADg constituirase no inicio de cada curso escolar unha Xunta de delegadas e delegados da que formarán parte os alumnos e alumnas que fosen elixidos como delegados/as de curso e igualmente o alumnado que forme parte do Consello Escolar do centro. Para facilitar o desenvolvemento das funcións establecidas na normativa vixente, a Xunta de delegadas e delegados conta cun espazo propio no que desenvolver as súas actividades, pero tamén prestar apoio e asesoramento ao alumnado en cuestións moi diversas. A Delegación de alumnado tamén desenvolve actividades de promoción da transición á vida activa.