fbpx

Probas de acceso

Probas de Acceso 2022/2023

Convocatoria ordinaria

1. As probas específicas de acceso desenvolveranse de acordo co establecido nos artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática.
2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento
oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.
3. Realizaranse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza Cabalo,
s/n, Vigo, e darán comezo o día 6 de xullo, de acordo co calendario e horario que estableza o tribunal encargado da súa realización e cualificación.
4. A proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática será realizada por
especialidades. Constará dunha única proba que comprenderá diferentes exercicios, referidos á especialidade pola cal opten as persoas aspirantes.

CALENDARIO DE INSCRICIÓN (Se accedes a través proba de madurez)
Prazo de inscrición: Ata o 23 de maio.
Listaxe provisional: 25 de maio.
Reclamacións: 26 e 27 de maio.
Listaxe definitiva de inscricións: 30 de maio.
Inicio das probas específicas: 4 de xullo.
Notas provisionais: 11 de xullo.
Reclamacións: 12 e 13 de xullo.
Notas definitivas: 15 de xullo.
Listaxe de adxudicacións por especialidade: 18 de xullo
Matrícula: 19 e 22 de xullo.

CALENDARIO DE INSCRICIÓN (Se accedes coa titulación de Bacharelato, universidade para maiores de 25 anos, grao ou equivalente)
Prazo de inscrición: Ata o 23 de xuño.
Listaxe provisional: 28 de xuño.
Reclamacións: 29 e 30 de xuño.
Listaxe definitiva de inscricións: 1 de xullo.
Inicio das probas específicas: 4 de xullo.
Notas provisionais: 11 de xullo.
Reclamacións: 12 e 13 de xullo.
Notas definitivas: 15 de xullo.
Listaxe de adxudicacións por especialidade: 18 de xullo
Matrícula: 19 e 22 de xullo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • As solicitudes cubriranse de xeito telemático no formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou a través da Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
  • Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Validación da inscrición

Obrigatoriamente e para que a inscrición nas probas de acceso sexa válida, hai que achegar os orixinais dos documentos presentados coa solicitude para o seu cotexo (título ou certificación académica, acreditación do grao de discapacidade…) na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (de 9:00 a 14:00 h).

a) Copia do DNI, NIE ou pasaporte.

b) Xustificante do aboamento dos prezos públicos (64 €) segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso. O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.
– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado na Secretaría da escola).
– Modelo A I, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia: https://ovt.atriga.gal.

CÓDIGOS PAGO TAXAS
Consellería: 07
Delegación: 41
Servizo: 03
Taxa: 352500
Concepto: Probas acceso ESAD de Galicia
Cantidade: 64 € (normal) | 32 € (familia numerosa categoría xeral)

c) Documentación académica segundo proceda:

– Título de bacharelato.
– Certificación académica do bacharelato con indicación de materias pendentes.
– Certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Título universitario que cumpra as condicións establecidas no punto 4 da instrución primeira desta resolución.
– Certificado de superación da proba substitutiva do requisito de titulación correspondente a convocatorias anteriores.

d) Documento acreditativo do grao de discapacidade e solicitude de adaptación dos medios e condicións de realización da proba de acceso que corresponda, de ser o caso.

e) Documento acreditativo da condición de deportista galego/a de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

Información xeral sobre as Probas de Acceso

Probas de acceso

Para cursar estudos superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes, ademais de cumprir os requisitos de acceso, deberán realizar e superar unha proba específica para cada especialidade: Dirección escénica e dramaturxia, Escenografía, e Interpretación. Esta proba ten como finalidade valorar a madureza, coñecementos, e aptitudes do futuro alumnado para cursar con aproveitamento as ensinanzas.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da dirección xeral competente en materia de ensinanzas artísticas superiores, é a responsable da convocatoria anual de probas de acceso, do nomeamento dos Tribunais responsables da organización, realización, avaliación e cualificación das mesmas, e do establecemento do calendario xeral de celebración das mesmas. En función do establecido na convocatoria oficial, e a partir do calendario específico establecido por cada tribunal de especialidade, a ESADg fai pública toda a información pertinente a través desta páxina web e nos taboleiros oficiais. As probas, na súa convocatoria ordinaria, adoitan celebrarse a finais do mes de xuño. De quedaren prazas vacantes celébrase unha convocatoria extraordinaria nos primeiros dez días do mes de setembro.

Inscrición

O período de inscrición nas probas de acceso, na súa convocatoria ordinaria, adoita transcorrer de finais de maio a principios de xuño. A convocatoria das mesmas publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Unha vez publicada no DOG, tamén se traslada á páxina web da escola, indicando a documentación que deben achegar as persoas aspirantes, así como os diferentes prazos: listaxe provisional de persoas admitidas, prazo de reclamacións ás listaxes provisionais, listaxes definitivas, e convocatoria das persoas aspirantes.

Procedemento de inscrición

Documentación que deberán achegar as persoas aspirantes:

  • Solicitude de inscrición nas Probas de acceso, dispoñible en Administración.
  • Fotocopia D.N.I.
  • Certificado oficial de estudos, Copia compulsada do título de Bacharelato, Certificación  da proba acceso universidade para maiores de 25 anos, ou certificación da proba para maiores de 18 anos.
  • Taxas (64,00 €). Impreso.

Para que as persoas fóra de Galicia podan realizar o pago deberán poñerse en contacto coa secretaría da escola a través do seguinte número: 986 246 399.

Admisión

A asignación de prazas realízase en función dos resultados da avaliación da proba, que se expresarán en termos numéricos nunha escala de 1 a 10, con dous decimais, e sempre en función das vacantes dispoñibles, considerando a proba superada para as cualificacións iguais ou superiores a 5. Unha vez finalizado todo o proceso, cumpridos os períodos de revisión e reclamacións, faise pública a acta coas cualificacións definitivas das probas e coa asignación de prazas, no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

A admisión para cursar os estudos dependerá do número de vacantes dispoñibles, que se adxudicarán en función da puntuación obtida, comezando coa maior puntuación e continuando en orde decrecente. O alumnado que supere as probas pero non obteña praza será incluído na quenda de agarda. De non cubrirse todas as prazas na convocatoria ordinaria, poderá realizarse unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro.

Tribunais

De acordo co establecido no artigo 7.3 da Orde do 21 de novembro de 2016, para a organización, a realización, a avaliación e a cualificación das probas específicas de acceso, constituirase un tribunal por especialidade. Tribunais encargados da redacción, realización e cualificación da proba específica de acceso aos estudos superiores de Arte Dramática.

Suxestións, queixas e reclamacións

A ESADg ten establecido un procedemento de Suxestións, Queixas e Reclamacións para atender calquera incidencia que puidera producirse ao longo do proceso. O procedemento a seguir aparece recollido na Guía do Alumnado.