fbpx

Probas de acceso

Probas de Acceso 2021/22

Convocatoria de setembro

1. As probas específicas de acceso desenvolveranse de acordo co establecido nos artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática.
2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento
oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.
3. Realizaranse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza Cabalo,
s/n, Vigo, e darán comezo o día 6 de xullo, de acordo co calendario e horario que estableza o tribunal encargado da súa realización e cualificación.
4. A proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática será realizada por
especialidades. Constará dunha única proba que comprenderá diferentes exercicios, referidos á especialidade pola cal opten as persoas aspirantes.

Calendario

Preinscrición: do 29 de xullo ao 1 de setembro (ambos inclusive, ata as 14:00 h).
Listaxe provisional: 1 de setembro.
Reclamacións: 2 de setembro.
Listaxe definitiva: 3 de setembro.
Proba específica de Dirección escénica e dramaturxia: 6 de setembro (a partir das 9:15 h.).
Proba específica de Escenografía: 7 de setembro (de 9:00 a 14:00 h).
Notas provisionais: 8 de setembro.
Reclamacións: 9 de setembro.
Listaxes definitivas: 10 de setembro.
Matrícula: 13 e 14 de setembro.
Inicio da actividade lectiva: 15 de setembro.

Oferta de prazas
Atendendo ao establecido no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, no seu artigo 26, que establece a relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial do Estado do 9 de abril de 2010), o número de prazas de novo ingreso para cada curso escolar é de:
5 para Dirección escénica e dramaturxia (1 prazas para aspirantes con discapacidade)
11 para Escenografía (2 prazas para aspirantes con discapacidade)

Presentación de Solicitudes

  1. Telematicamente: O formulario de inscrición está dispoñible en edu.xunta.gal/eas e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)
  2. Presencialmente: Na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza do Cabalo s/n en Vigo (Pontevedra)

Validación da inscrición

Obrigatoriamente, para que a inscrición nas probas de acceso sexa válida, hai que achegar os orixinais dos documentos presentados coa solicitude para o seu cotexo (título ou certificación académica, acreditación do grao de discapacidade…) ata o día 1 de setembro en horario de 9:00 a 14:horas na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

a) Copia do DNI, NIE ou pasaporte.

b) Xustificante do aboamento dos prezos públicos (64 €) segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso. O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.
– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado na Secretaría da escola).
– Modelo A I, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia: https://ovt.atriga.gal.

CÓDIGOS PAGO TAXAS
Consellería: 07
Delegación: 41
Servizo: 03
Taxa: 352500
Concepto: Probas acceso ESAD de Galicia
Cantidade: 64 € (normal) | 32 € (familia numerosa categoría xeral)

c) Documentación académica segundo proceda:

– Título de bacharelato ou titulación equivalente.
– Certificación académica do bacharelato con indicación de materias pendentes.
– Certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Título universitario que cumpra as condicións establecidas no punto 4 da instrución primeira desta resolución.
– Certificado de superación da proba substitutiva do requisito de titulación correspondente a convocatorias anteriores.

d) Pendente de realizar a proba que substitúe o requisito de titulación. Esta circunstancia farase constar na solicitude, a súa admisión quedará condicionada á superación do requisito correspondente.

e) Documento acreditativo do grao de discapacidade e solicitude de adaptación dos medios e condicións de realización da proba de acceso que corresponda, de ser o caso.

f) Documento acreditativo da condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

Proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato para acceder ás ensinanzas artísticas superiores:

1. A proba substitutiva do requisito de titulación establécese no artigo 6 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática en desenvolvemento do Decreto 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A esta proba poderán presentarse os/as aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, non superasen a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e cumpran os 18 anos en 2021.

3. As persoas inscritas deberán ter feito constar o seu desexo de realizar esta proba na epígrafe correspondente da inscrición, e para a súa realización deberán presentar, o día da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla de solicitude de inscrición.

4. As probas realizaranse en Santiago de Compostela no IES As Fontiñas, rúa de Estocolmo, número 5, o día 28 de xuño, de acordo co seguinte horario:
– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 9.30 ás 10.30 horas: Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés).
– Das 10.30 ás 11.30 horas: Lingua Castelá e Literatura.
– Das 12.00 ás 13.00 horas: Lingua Galega e Literatura.
– Das 13.00 ás 14.00 horas: Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 horas: Historia de España

5. Unha vez concluída a proba, o tribunal publicará a listaxe provisional de persoas que superaron e as que non superaron a proba, o día 30 de xuño, no taboleiro de anuncios da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e a través do portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (http://www.edu.xunta.gal).Poderanse presentar reclamacións contra as cualificacións provisionais os días 1 e 2 de xullo, ante o/a presidente/a do tribunal avaliador, no centro onde se realizase a inscrición. Neste mesmo período, os centros remitirán á Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, a través do correo electrónico xsereap@edu.xunta.gal, as reclamacións presentadas para proceder á súa revisión.As cualificacións definitivas publicaranse o día 5 de xullo, no taboleiro de anuncios de cada centro e a través do portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (http://www.edu.xunta.gal).

DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS ESPECÍFICAS

Protocolo Dirección escénica e dramaturxia
Protocolo Escenografía
Protocolo Interpretación

DATA:  6 de setembro

Sesión matinal

09:15-09:30 h | PRESENTACIÓN
Recepción das aspirantes, condución aos espazos de realización das probas, información dos exercicios e determinación das quendas nas que cada aspirante realizará a proba de dirección actoral e a entrevista persoal.


09:30-10:30 h | EXERCICIO 1. Comentario dun texto teórico sobre a dirección escénica e/ou a dramaturxia (20% da nota final).
Valorarase a comprensión da idea principal e das secundarias do texto, achegando opinións persoais en relación aos argumentos presentados. Valorarase tamén situar o discurso do/a autor/a do texto no marco das artes escénicas ou doutras artes afíns, establecendo relacións con prácticas, teorías ou experiencias persoais que a aspirante coñeza.

Na proba presentaranse dous fragmentos textuais de dúas obras diferentes. Os/as aspirantes elixirán un deles e realizarán o comentario durante un tempo máximo de 60 minutos.


10:45-12:00 h | EXERCICIO 2. Realización dunha proposta de escenificación (20% da nota final).
Neste exercicio desenvolverase un proxecto de escenificación para un fragmento textual dunha obra dramática. Valorarase a coherencia entre a visión particular que se escolle para o texto proposto e a resolución do proxecto escénico. Que interesa do texto? Que se quere contar e como se vai facer? Que se quere provocar no público? Como será o desenvolvemento da escena no contexto dunha representación da obra completa? É importante articular unha proposta onde cada elemento da linguaxe escénica (interpretación, espazo escénico, vestiario, iluminación, espazo sonoro…) se vexa reflectido, xustificando as eleccións e poñéndoas en relación unhas con outras.

Na proba presentaranse dous fragmentos, un de cada un dos seguintes textos:

O tío Vania, de Anton Chékhov.
Rita, Sue e tamén Bob, de Andrea Dunbar.

Cada aspirante elixirá un dos fragmentos presentados e, a partir del, formulará a súa proposta.


12:15-13:15 h | EXERCICIO 3: Escrita dun texto dramático (20% da nota final).
Neste exercicio presentaranse uns parámetros a partir dos cales desenvolver a escrita dunha escena ou peza breve. Eses parámetros poden consistir nunha determinada estrutura de acción na que se indican os actantes fundamentais (suxeito/protagonista, opoñentes/antagonistas, axudantes, etc.); poden delimitar certos personaxes nun espazo determinado; poden consistir nunha réplica ou suceso que desencadea a acción. Valorarase a adaptación da escrita dramática ás premisas que se sinales no exercicio, así como o seu grao de coherencia e sentido.


13:30 -14:30 h | EXERCICIO 4: Dirección actoral dunha composición escénica breve (20% da nota final).
Cada aspirante dirixirá unha composición escénica a partir dun breve diálogo proposto polo tribunal. Para a realización desta proposta, cada aspirante contará coa colaboración doutras dúas persoas aspirantes, que actuarán como intérpretes. Durante a realización do exercicio recoméndase indicar ao inicio as claves xerais da situación escénica e, a partir do traballo actoral, ir realizando novas indicacións que vaian mellorando os resultados obtidos.

O exercicio desenvolverase durante un mínimo de 5 minutos e un máximo de 10.


Sesión vespertina

A partir das 16 h | EXERCICIO 5: Entrevista persoal (20% da nota final).

Con antelación á realización das probas de acceso, desde a ESADg contactarase con cada aspirante para darlle a coñecer o horario no cal deberá comparecer no centro para realizar este último exercicio.
Nesta proba, cada aspirante lerá en voz alta os tres exercicios escritos durante a mañá do día 6 de xullo. Ao remate, o tribunal poderá facer preguntas sobre os mesmos.
Logo, cada aspirante fará, durante un máximo de 5 minutos, unha presentación de si mesma/o na que, ademais de datos persoais, indique que motivos lle levan a querer entrar na escola, por cal das opcións ten maior interese (dirección escénica ou dramaturxia) no caso de telo claro, gustos teatrais e artísticos, dispoñibilidade para o seguimento dos estudos… Logo da presentación, o tribunal efectuará as preguntas convenientes para completar a información que considere precisa sobre a/o aspirante.

DATA:  7 de setembro

Todo o material necesario para o desenvolvemento destas probas deberá aportalo cada candidato/a.
É necesario presentar o D.N.I. ou tarxeta de residencia persoal.

09:0011:00 | EXERCICIO 1. Deseño escénico (40% da cualificación final).
A partir dun fragmento dun texto dramático, ou doutra proposta temática, que se dará o mesmo
día da proba, os/as aspirantes deberán realizar unha proposta de deseño dun espazo escénico, no que incluirán elementos e útiles escénicos que estimen necesarios. Valorarase a adecuación entre o estímulo proposto e a realización práctica, e o feito de que se complete o traballo no tempo dispoñible.

11:0011:30 | DESCANSO

11:3013:30 | EXERCICIO 2. Proposta plástica libre (40% da cualificación final).
O tribunal dará a/o candidato/a unha premisa da que partir (ben sexa unha imaxe, un son, un
fragmento dun vídeo…) para que desenvolva de forma libre a súa creatividade. Pode ser plasmado de forma bidimensional (formato papel) ou tridimensional (maqueta ou bulto redondo, relieve…).

13:30 | ENTREVISTA PERSOAL (20% da cualificación final).
Cunha duración non superior a vinte minutos, terá como finalidade coñecer as experiencias previas dos aspirantes no ámbito das artes plásticas e no campo escénico, así como os seus intereses e expectativas en relación cos estudos. A maiores, o/a candidato/a pode aportar un dosier cos traballos e experiencias relacionadas co feito teatral ou artístico, que considere oportuno aportar ao tribunal.

Probas rematadas

EXERCICIO 1. Movemento (30 % da cualificación final).

Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar as aptitudes corporais, a creatividadeno movemento e o nivel de interacción co grupo de cada unha das persoas aspirantes.


EXERCICIO 2. Voz (30 % da cualificación final).

Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar a conciencia e o uso da respiración, acalidade vocal, e a comprensión e expresión lectora. Os aspirantes deben aprender de memoria e á perfección o texto adxunto.


EXERCICIO 3. Interpretación (30 % da cualificación final).

3.1. O tribunal proporá diversos traballos de improvisación (en todo momento manterase unha distancia de seguridade de 2 m), onde se observará a capacidade de escoita, a integración dos estímulos corporais e vocais de cara ainterpretación e o emprego do espazo, do tempo e do ritmo dramáticos.

3.2. Proposta persoal. Todos os aspirantes, de xeito individual, deben preparar unha proposta escénica de máximo 3 minutos. A precisión do tempo é moi relevante, o tribunal cortará o exercicio daqueles aspirantes que excedan o tempo estimado. Esta proposta escénica é libre, pode ser a interpretación dun monólogo, a dramatización dun texto narrativo, un poema, etc. Para levar a cabo esta proposta escénica o aspirante poderá empregar todas as súas destrezas interpretativas, musicais, corporais, instrumentos, vestiario, todos aqueles recursos expresivos e artísticos que estime oportuno.


ENTREVISTA PERSOAL (10 % da cualificación final).

Terá como finalidade analizar as destrezas expresivas das persoas aspirantes e a súa capacidade de resposta, así como a de ter información sobre as súas experiencias previas no campo escénico, os seus intereses e expectativas.

Espazos seguros

Usa mascarilla

Espazos hixienizados

Mantén distancia de seguridade

Instalacións sinalizadas

Limpa as mans

Probas de acceso: Información xeral

Para cursar estudos superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes, ademais de cumprir os requisitos de acceso, deberán realizar e superar unha proba específica para cada especialidade: Dirección escénica e dramaturxia, Escenografía, e Interpretación. Esta proba ten como finalidade valorar a madureza, coñecementos, e aptitudes do futuro alumnado para cursar con aproveitamento as ensinanzas.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da dirección xeral competente en materia de ensinanzas artísticas superiores, é a responsable da convocatoria anual de probas de acceso, do nomeamento dos Tribunais responsables da organización, realización, avaliación e cualificación das mesmas, e do establecemento do calendario xeral de celebración das mesmas. En función do establecido na convocatoria oficial, e a partir do calendario específico establecido por cada tribunal de especialidade, a ESADg fai pública toda a información pertinente a través desta páxina web e nos taboleiros oficiais. As probas, na súa convocatoria ordinaria, adoitan celebrarse a finais do mes de xuño. De quedaren prazas vacantes celébrase unha convocatoria extraordinaria nos primeiros dez días do mes de setembro.

Inscrición

O período de inscrición nas probas de acceso, na súa convocatoria ordinaria, adoita transcorrer de finais de maio a principios de xuño. A convocatoria das mesmas publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Unha vez publicada no DOG, tamén se traslada á páxina web da escola, indicando a documentación que deben achegar as persoas aspirantes, así como os diferentes prazos: listaxe provisional de persoas admitidas, prazo de reclamacións ás listaxes provisionais, listaxes definitivas, e convocatoria das persoas aspirantes.

Procedemento de inscrición

Documentación que deberán achegar as persoas aspirantes:

  • Solicitude de inscrición nas Probas de acceso, dispoñible en Administración.
  • Fotocopia D.N.I.
  • Certificado oficial de estudos, Copia compulsada do título de Bacharelato, Certificación  da proba acceso universidade para maiores de 25 anos, ou certificación da proba para maiores de 18 anos.
  • Taxas (64,00 €). Impreso.

Para que as persoas fóra de Galicia podan realizar o pago deberán poñerse en contacto coa secretaría da escola a través do seguinte número: 986 246 399.

Admisión

A asignación de prazas realízase en función dos resultados da avaliación da proba, que se expresarán en termos numéricos nunha escala de 1 a 10, con dous decimais, e sempre en función das vacantes dispoñibles, considerando a proba superada para as cualificacións iguais ou superiores a 5. Unha vez finalizado todo o proceso, cumpridos os períodos de revisión e reclamacións, faise pública a acta coas cualificacións definitivas das probas e coa asignación de prazas, no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

A admisión para cursar os estudos dependerá do número de vacantes dispoñibles, que se adxudicarán en función da puntuación obtida, comezando coa maior puntuación e continuando en orde decrecente. O alumnado que supere as probas pero non obteña praza será incluído na quenda de agarda. De non cubrirse todas as prazas na convocatoria ordinaria, poderá realizarse unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro.

Tribunais

De acordo co establecido no artigo 7.3 da Orde do 21 de novembro de 2016, para a organización, a realización, a avaliación e a cualificación das probas específicas de acceso, constituirase un tribunal por especialidade. Tribunais encargados da redacción, realización e cualificación da proba específica de acceso aos estudos superiores de Arte Dramática.

Suxestións, queixas e reclamacións

A ESADg ten establecido un procedemento de Suxestións, Queixas e Reclamacións para atender calquera incidencia que puidera producirse ao longo do proceso. O procedemento a seguir aparece recollido na Guía do Alumnado.