Preguntas frecuentes

PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES (FAQ’s)

Preguntas frecuentes en Arte Dramática. Unha guía de consulta rápida para os futuros estudantes de Dirección escénica e dramaturxia, Escenografía e Interpretación, que soluciona as principais dúbidas que poden xurdir en relación aos procesos de acceso e admisión á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

QUE É A ESAD DE GALICIA?

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é un centro de titularidade pública dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que ofrece ensinanzas oficiais.

Que podo estudar?

A ESAD de Galicia ofrece o Título Superior en Arte Dramática nas especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, Escenografía e Interpretación. Na especialidade de Dirección escénica e Dramaturxia ofrece os itinerarios de Dirección escénica e de Dramaturxia, e no caso de Interpretación os itinerarios de Interpretación textual e de Interpretación xestual.

Canto duran estes estudos?
Catro cursos académicos para un total de 240 ECTS, con 60 ECTS por curso. Un ECTS é un crédito europeo. Como media cada curso implica 900 horas lectivas de formación en aula.

ACCESO Á ESCOLA

Como me podo matricular na escola?
Para matricularse, primeiro hai que superar unha proba de acceso específica, e para poder inscribirse na mesma hai que ter cursado o bacharelato, ou ter aprobada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Que bacharelato teño que facer?
Agás no caso da especialidade de escenografía (para a que é recomendable a modalidade de Artes, Vía de Artes Plásticas, Imaxe e Deseño) non é obrigatorio ter cursado unha modalidade específica de bacharelato.

E se teño un ciclo formativo de Grao Superior?
Non se contempla esa posibilidade na lexislación vixente.

E se non teño bacharelato?
Podes realizar unha proba específica que cada ano realiza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que consiste nunha proba de madureza en relación aos contidos do bacharelato. Adoita celebrarse a finais de maio e a inscrición nas mesmas faise entre marzo e abril, segundo a convocatoria oficial que se fai pública en www.edu.xunta.es e no Diario Oficial de Galicia.

E que fago se suspendo 2º de bacharelato en xuño?
O alumnado que estea cursando 2º de bacharelato e que suspenda algunha materia pode matricularse nas probas e facelas. Se as supera obtén praza, aínda que condicionada a que obteña o título de bacharelato en setembro do mesmo ano.

PROBAS DE ACCESO

Cando se convocan as probas de acceso?
No mes de maio adoita publicarse a convocatoria, que se fai pública en www.edu.xunta.es e no Diario Oficial de Galicia. O período de inscrición das mesmas adoita ser no mes de xuño. As taxas de inscrición supoñen 64 €.

Cando son as probas?
Durante a última semana de xuño e a primeira de xullo, segundo o calendario que se fai público cada ano.

En que consisten estas probas de acceso?
Nun exercicio específico para cada especialidade que consta de varios apartados. En marzo a ESADg publica a información pertinente para as probas a celebrar en xuño/xullo; ata ese mes está dispoñible a información pertinente das probas xa realizadas no curso anterior. >> Probas de Acceso.

Se supero as probas de acceso, gárdase o aprobado para outro ano?
En ningún caso.

Hai que facer a selectividade?
Non, non é necesaria, pero resulta aconsellable.

MATRÍCULA

Canto custa a matrícula?
Arredor de 500 €. Non hai que abonar cantidades por outros conceptos ao tratarse dun centro público, agás o seguro escolar (1,12 €). Están previstos os descontos habituais noutros estudos como os de familia numerosa, diversidade funcional, etc.

Pódese acceder a bolsas de estudos, becas…?
Ás que convocan as administracións educativas con carácter xeral.

Como se organiza a matrícula?
En 1º curso hai que realizar matrícula completa, e en 2º, 3º e 4º cabe facer matrícula parcial.

Podo validar materias doutros estudos?
Pódese solicitar recoñecemento de créditos por ter cursado estudos do mesmo nivel: ensinanzas artísticas superiores e/ou universitarias. O recoñecemento solicítase durante o período de matrícula.

OUTRAS

Cal é o horario?
De 8:30 a 15:00 cun recreo de media hora. O centro permanece aberto de 8:00 a 21:00.

Hai residencia e comedor?
Non hai residencia, pero é moi doado compartir piso. No taboleiro da ESADg hai moita información. Existe unha cafetería con menú.

Podo visitar e coñecer as instalacións da escola?
Ben de forma individual, ou ben de forma colectiva a través do centro onde estudes. Chama e concerta unha visita ou unha entrevista.

Onde está a ESAD de Galicia?
En Vigo, no barrio de Navia, na rúa Poza Cabalo, s/n.

Teño máis preguntas…
Consulta en nosa web a Guía do alumnado, chama por teléfono 986 246 399, ou envía un correo: esad.galicia@edu.xunta.es.

Tamén podes facernos unha visita ou resolver as túas dúbidas e consultas a través do teléfono ou do correo electrónico.

Visítanos

Chámanos

Escríbenos