OFERTA FORMATIVA

Interpretación

Ensinanzas superiores

Interpretación

A Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Interpretación equivale á titulación de Grao Universitario. Si quieres estudiar interpretación, esta carrera está orientada, segundo o Decreto 179/2015, ao desenvolvemento das seguintes competencias:

 

 • Dominar os recursos expresivos necesarios para o desenvolvemento de procesos de interpretación, actuación e representación, no ámbito escénico e audiovisual.
 • Participar na creación da partitura escénica e/ou do personaxe, escénico ou audiovisual. Interpretalo adecuadamente, a través do dominio das diferentes técnicas interpretativas.
 • Integrar e interactuar coas restantes linguaxes e códigos que conforman o espectáculo escénico ou audiovisual.
 • Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
 • Concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
 • Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

O Plan de Estudos da Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Dirección escénica e Dramaturxia aparece recollido no Decreto 179/2015 (DOG do 7 de decembro de 2015), e o seu desenvolvemento reflíctese nas programacións docentes de cada unha das materias que o integran, segundo se presenta na correspondente táboa.

 

1º Curso  – Interpretación

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Interpretación I Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
3
3
6 PDF
Interpretación II Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
3
3
6 PDF
Dicción e expresión oral I Voz 6 6 PDF
Dicción e expresión oral II Voz 6 6 PDF
Movemento expresivo I Movemento 6 6 PDF
Movemento expresivo II Movemento 6 6 PDF
Danza I Movemento 3 4 PDF
Danza II Movemento 3 4 PDF
Teoría e análise dramática Historia e teoría da literatura dramática 6 4 PDF
Linguaxe musical I Música e canto 3 4 PDF
Linguaxe musical II Música e canto 3 4 PDF
Literatura dramática I Historia e teoría da literatura dramática 6 4 PDF
TOTAL 60 60 PDF

 

2º Curso – Interpretación

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Interpretación III Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
3
3
6 PDF
Interpretación IV Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
3
3
6 PDF
Teorías do espectáculo I Teorías do espectáculo e da comunicación 4 3 PDF
Teorías do espectáculo II Teorías do espectáculo e da comunicación 4 3 PDF
Técnica vocal I Voz 5 6 PDF
Técnica vocal II Voz 5 6 PDF
Expresión corporal I Movemento 5 6 PDF
Expresión corporal II Movemento 5 6 PDF
Teoría e historia da arte I Historia da arte 3.5 3 PDF
Teoría e historia da arte II Historia da arte 3.5 3 PDF
Canto I Música e canto 3 3 PDF
Canto II Música e canto 3 3 PDF
Literatura dramática II Historia e teoría da literatura dramática 3.5 3 PDF
Literatura dramática III Historia e teoría da literatura dramática 3.5 3 PDF
TOTAL 60 60 PDF

 

3º Curso – Interpretación

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Deseño do personaxe I Deseño do personaxe 4 3 PDF
Deseño do personaxe II Deseño do personaxe 4 3 PDF
Dramaturxia I Dramaturxia 4 3 PDF
Dramaturxia II Dramaturxia 4 3 PDF
Historia das artes do espectáculo I Historia das artes do espectáculo 4 3 PDF
Historia das artes do espectáculo II Historia das artes do espectáculo 4 3 PDF
Adestramento vocal I Optativa 3 3 PDF
Adestramento vocal II Optativa 3 3 PDF
Canto coral I Optativa 3 3 PDF
Canto coral II Optativa 3 3 PDF
TOTAL 36 30 PDF

 

3º Curso – Interpretación | Itinerario Textual

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Interpretación V (Grupo A) Prácticas de interpretacion 5 9 PDF
Interpretación V (Grupo B) Prácticas de intrepretación 5 9 PDF
Interpretación VI (Grupo A) Prácticas de intrepretación 5 9 PDF
Interpretación VI (Grupo B) Prácticas de intrepretación 5 9 PDF
Sistemas de interpretación I (Grupo A) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación I (Grupo B) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación II (Grupo A) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación II (Grupo B) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Verso I Voz 3 3 PDF
Verso II Voz 3 3 PDF
TOTAL 42 54 PDF

 

3º Curso – Interpretación | Itinerario Xestual

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Interpretación V (GRUPO A) Prácticas de interpretación 5 9 PDF
Interpretación V (GRUPO B) Prácticas de interpretación 5 9 PDF
Interpretación VI (GRUPO A) Prácticas de interpretación 5 9 PDF
Interpretación VI (GRUPO B) Prácticas de interpretación 5 9 PDF
Sistemas de interpretación I (GRUPO A) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación I (GRUPO B) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación II (GRUPO A) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Sistemas de interpretación II (GRUPO B) Sistemas de interpretación 4 3 PDF
Mimo I Sistemas de interpretación xestual 3 3 PDF
Mimo II Sistemas de interpretación xestual 3 3 PDF
TOTAL 42 54 PDF

 

4º Curso – Interpretación

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Produción e xestión Produción e xestión 5 4 PDF
Escenificación Escenificación 6 4 PDF
Pedagoxía teatral I Pedagoxía 2.5 3 PDF
Pedagoxía teatral II Pedagoxía 2.5 3 PDF
Introdución á investigación escénica I Pedagoxía 2 2 PDF
Introdución á investigación escénica II Pedagoxía 2 2 PDF
Análise de espectáculos Historia das artes do espectáculo 3 3 PDF
TOTAL 23 21 PDF

 

4º Curso – Interpretación | Itinerario Textual

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Obradoiro de interpretación I Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 4 8 PDF
Obradoiro de interpretación II Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 4 10 PDF
Interpretación no audiovisual I Sistemas de interpretación 3 3 PDF
Interpretación no audiovisual II Prácticas de interpretación 3 3 PDF
Introdución á dirección actores/actrices I Optativa 3 3 PDF
Técnicas de expresión oral Optativa 3 3 PDF
Traballo fin de estudos Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 12 12 PDF
TOTAL 37 39 PDF

 

4º Curso – Interpretación | Itinerario Xestual

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Obradoiro de interpretación I Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 4 8 PDF
Obradoiro de interpretación II Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 4 10 PDF
Acrobacia Movemento 3 3 PDF
Técnicas de expresión oral Optativa 3 3 PDF
Introdución á dirección de actores/actrices I Optativa 3 3 PDF
Esgrima I Optativa 3 3 PDF
Traballo fin de estudos Prácticas de interpretación Sistemas de interpretación 12 12 PDF
TOTAL 37 39 PDF
 • Interpretación en teatro, noutras artes escénicas, e en todo tipo de actos recreativos, sociais e culturais.
 • Interpretación en cine, televisión, radio, publicidade e dobraxe.
 • Dirección, presentación e condución de eventos, programas e actividades en diferentes medios.
 • Xestión e produción teatral. Coordinación e realización de programas de animación sociocultural e teatral, actividades recreativas e de tempo libre.
 • Docencia teatral e investigación nas artes escénicas.

O perfil definido na especialidade de interpretación corresponde ao dun/dunha artista, creador/a, intérprete e comunicador/a de signos que se utiliza a si mesmo/a como instrumento, integrando os seus recursos expresivos, corpo, voz e os seus recursos cognitivos e emocionais, poñéndoos ao servizo do espectáculo.

Desenvolve una visión artística persoal que se combina coa doutros/as artistas participando nun proxecto artístico común.

Este/a profesional estará capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, centro de ensino público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ofrece as ensinanzas oficiais de Arte Dramática reguladas na Lei Orgánica de Educación (LOE) e no Real Decreto 630/2010, que conducen á obtención dunha Títulación Superior en Arte Dramática, equivalente a todos os efectos ao título universitario de Grao.

Na Comunidade Autónoma de Galicia as ensinanzas están reguladas polo Decreto 179/2015 (Diario Oficial de Galicia do 7 de decembro de 2015) e pola Orde do 21 de novembro de 2016 (DOG do 1 de decembro de 2016).