A ESCOLA

Calidade

Presentación

De acordo co establecido na lexislación vixente, nomeadamente na Orde do 21 de novembro de 2016, no seu artigo 28 (Diario Oficial de Galicia do 1 de decembro de 2016), a ESADg ten establecido un Sistema de Garantía Interna da Calidade coa finalidade de potenciar a mellora das súas actividades docentes e de xestión. Ao mesmo tempo, e seguindo as normas establecidas pola administración educativa, nomeadamente o Convenio asinado entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG), a ESADg establece protocolos e liñas de actuación ao abeiro do disposto na Guía para a o seguimento das titulacións superiores de ensinanzas artísticas editada pola ACSUG en xuño de 2015. Na configuración do Sistema de Garantía Interna de Calidade da escola, e na elaboración e edición do seu Manual de Calidade, tómanse en consideración os parámetros establecidos pola Asociación Europea para a Garantía de Calidade da Educación Superior, desenvolvidos pola Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) e pola propia ACSUG, sen esquecer algunhas directrices contidas na norma ISO 9001: 2008 en relación cos procesos de xestión e administración do centro.

Para o desenvolvemento de políticas de calidade, ademais das responsabilidades que lle son propias ao equipo de dirección e aos órganos colexiados da escola, e da comunicación das políticas á inspección educativa para os efectos oportunos, a ESADg conta cun Departamento de Calidade e cun Servizo de Garantía Interna de Calidade onde participa a comunidade educativa. No Anexo I está dispoñible o documento Anexo I 01 Listaxe de procedementos que contén todos os que se contemplan no Sistema de Garantía Interna de Calidade.

IMPORTANTE: Na sección dedicada a alumnado e a profesorado aparecen os documentos de uso frecuente en cada sector da comunidade escolar.

Documentación

EN BLANCO - NO TOCAR

 

00. Presentación do Manual de Calidade

 

 • Introdución ao Manual de Calidade
 • DE001.01 O MSGIC ESAD de Galicia
 • LI001.01 Índice MSGIC

01. Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)

 

 •  AC101.01 Acta constitución SGIC
 • DE101.01 O Sistema de Garantía Interna de Calidade
 • DE101.02 O Servizo de Garantía Interna de Calidade
 • PA101.01 Modelo de procedemento
 • PA101.02 Elaboración, implantación e revisión
 • PE101.01 Elaboración e difusión do MSGIC
 • IP101.01 Solicitude elaboración revisión documento ou procedemento

03. Estructura da ESADg

 

 •  DE301.01 Normas de organización e funcionamento
 • DE301.02 Organización e xestión

04. Políticas de calidade

 

 •  DE401.01 Compromiso da dirección
 • PA401.01 Transparencia e boa administración
 • PE401.01 Políticas de calidade
 • PE401.02 Plan anual mellora
 • PE401.03 Plan anual comunicación
 • FC401.01 Planificación curso escolar
 • IP401.01 Plan anual mellora 2023-2024
 • IP401.02 Plan anual comunicación 2023-2024

05. Oferta educativa

 

 • PA501.01 Oferta educativa
 • IP501.01b Oferta educativa
 • IP501.01a Oferta educativa

06. Admisión do alumnado

 

 •  AC601.01 Probas de acceso actas exercicios
 • DA601.01 Guía do alumnado WEB
 • PC601.02 Realización matrícula
 • PC601.01 Probas de acceso
 • IP601.01 Aspectos básicos Guía alumnado
 • IP601.05 Informe recoñecemento créditos dirección
 • IP601.06 Informe recoñecemento actividades
 • IP601.08 Cousas que cómpre saber para estudar Arte Dramática
 • IP601.10 Probas de acceso. Aspectos básicos
 • IP601.12 Calendario de matricula e procesos asociados
 • IP601.13 Prazas novo ingreso curso escolar

07. Planificación da ensinanza

 

 •  AC701.01 Reunión acta
 • AC701.02 Listaxe de TFEs inscritos
 • AC701.03 Aprobación TFEs e asignación de titorías
 • AC701.04 Aprobación TFEs en CCP ACTA
 • DA701.04 Guía docente XUNTA-ANECA-ACSUG
 • DA701.05 Competencias e criterios oficiais de avaliación
 • DA701.06 Metodoloxías docentes e de avaliación
 • PA701.01 Presentación e acollida
 • PA701.02 Caderno do profesorado
 • PA701.03 Caderno departamento e servizo
 • PC701.01 Planificación docente
 • PC701.02 Avaliación
 • PC701.04-Traballo-de-fin-de-estudos
 • PC701.05 Prácticas externas
 • PC701.06 Mobilidade
 • IP701.01 Xornada de acollida
 • IP701.07 Inscrición Traballo Fin de Estudos
 • IP701.09 Tribunal TFE presentación e defensa
 • IP701.10 Normas presentación e defensa TFE
 • IP701.11 Cadros do curriculo Orde 2016
 • IP701.12 Traballo de fin de estudos
 • IP701.13 Guía elaboración TFE investigación educación
 • IP701.14 Normas presentación traballos e TFE
 • IP701.15 Formato redacción TFEs
 • IP701.16 Formato redacción traballos diversos
 • IP701.19 Formato dos traballos

08. Garantía de calidade

 

 •  CM801.01 SQR Resposta
 • PC801.01 Suxestións, queixas e reclamacións
 • IP801.02 Folleto SQR

EN BLANCO

 

09. Orientación da aprendizaxe

 

 •  AC901.01 Acta xuntanza equipo docente
 • AC901.02 Actas xuntanza titoría grupo
 • AC901.03 Actas titorías docentes
 • PC901.01 Plan de acción titorial
 • PA901.01 Plan de orientación profesional
 • PA901.02 Elección delegadas e delegados e Xunta
 • PA901.03 Caderno de titoría de grupo
 • PC901.01 Plan de acción titorial
 • PE901.01 Titorías docentes
 • PE901.02 Titorías de grupo
 • IP901.01 Acta elección delegadas e delegados

10. Persoal

 

 • IP100.01 Modelo de currículo profesorado

11. Recursos

 

 • PA111.06 Uso de instalacións e recursos
 • IP111.02 Inventario de material. Ficha
 • IP111.06.00 Normas uso instalacións
 • IP111.06.05 Protocolo uso almacén
 • IP111.06.06 Normas de uso Biblioteca

12. Resultados


Neste apartado incluiranse os resultados da avaliación dos programas docentes así como os da avaliación do persoal docente, pero tamén dos servizos que ofrece o centro. Igualmente se incluirán os resultados dos procesos de avaliación interna ou externa que se realicen, e outra información relevante vinculada coa rendición de contas.

13. Información pública

 

 • DE113.01 Información pública sobre a titulación
 • DE113.02 Información pública datos e indicadores titulación
 • DE113.03 Autoinforme Datos xerais
 • DE113.04 Plan de melloras 2017-2019
 • Cuestionario sobre a transición á vida activa dos titulados/as

14. Memoria da titulación

 

 • DC501.01 Memoria título superior Arte Dramática

15. Indicadores da titulación

 

 • IP113.01 Taxa de graduación
 • IP113.02 Taxa de abandono
 • IP113.03 Taxa de eficiencia
 • IP113.04 Taxa de rendemento
 • IP113.05 Taxa de éxito
 • IP113.06 Taxas de inserción laboral
 • Cuestionario sobre a transición á vida activa dos titulados/as

16. ANEXO I. Documentos do SGIC

 

 • Anexo I – 01 Listaxe de procedementos

17. ANEXO II. Documentación


 • Folla de servizos
 • AC701.01 Reunión acta
 • AC701.02 Revisión avaliación e cualificación
 • AC701.05 Acta cualificación TFE profesorado
 • AC701.06 Acta final de cualificación TFE tribunal
 • AC901.01 Acta xuntanza equipo docente
 • AC901.02 Actas xuntanza titoría grupo
 • AC901.03 Actas titorías docentes
 • DA701.01 direccion dramaturgia GD castelán
 • DA701.01 dirección dramaturxia GD galego
 • DA701.02 escenografía GD castelán
 • DA701.02 escenografía GD galego
 • DA701.03 interpretación GD castelán
 • DA701.03 interpretación GD galego
 • IP601.01 Aspectos básicos Guía alumnado
 • IP601.02 Solicitude recoñecemento créditos
 • IP601.03 Solicitude recoñecemento actividades externas
 • IP601.04 Solicitude recoñecemento actividade laboral e profesional
 • IP601.07 Solicitude de anulación de matrícula
 • IP601.09 Solicitude inscrición formación aberta
 • IP701.02 Reclamación cualificacións Dirección
 • IP701.03 Reclamación cualificacións Xefatura Territorial
 • IP701.04 Solicitude de anulación de convocatoria
 • IP701.05 Solicitude convocatoria decembro
 • IP701.06 Convocatoria extraordinaria adicional
 • IP701.07 Inscrición Traballo Fin de Estudos
 • IP701.08 Informe e autorización presentación TFE
 • IP701.09 Tribunal TFE presentación e defensa
 • IP701.10 Normas presentación e defensa TFE
 • IP701.12 Traballo de fin de estudos. Guía básica
 • IP701.17 Seguimento da programación e avaliación
 • IP701.18 Reunión comunicación
 • IP701.21 Erasmus student application form
 • IP701.24 Competencias e avaliación
 • IP701.25 Guía docente
 • IP701.26 Metodoloxías
 • IP701.27 Metodos de avaliación
 • IP801.01 SQR impreso
 • IP801.02 Folleto SQR
 • IP100.01 Modelo de currículo profesorado
 • IP111.06.01 Solicitude uso de instalacións
 • IP111.06.02 Solicitude de aulas específicas
 • IP111.06.03 Solicitude de material
 • IP111.06.04 Solicitude espazos para actividades
 • IP111.06.05 Protocolo uso almacén
 • IP111.06.06 Normas de uso Biblioteca
 • IP111.06.07 Reserva diaria de aula

18. ANEXO III. Documentación lexislativa

Leis

 • Lei Orgánica 2-2006 de educación LOE
 • Lei 7-2007 Estatuto empleado público
 • Lei 4-2011 Convivencia e participación
 • Lei Orgánica 8-2013 LOMCE
 • Lei 1-2016 de transparencia e bo goberno

Reais Decretos

 • RD 754-1992 Arte dramática LOGSE
 • RD 732-1995 Dereitos e deberes alumnado
 • RD 989-2000 Especialidades docentes música e artes escénicas
 • RD 365-2007 Consejo Superior Enseñanzas Artísticas
 • RD 1614-2009 Organización EEAASS LOE
 • RD 303-2010 Requisitos mínimos centros EEAASS
 • RD 630-2010 Grao Arte dramática
 • RD 21-2015 Organización EEAASS LOMCE

Decretos

 • Decreto 92-1988 Normativa eleccions consello escolar
 • Decreto 324-1996 Regulamento Institutos de secundaria
 • Decreto 145-2005 Creación ESAD Vigo
 • Decreto 220-2005 (2) Plan estudos LOGSE
 • Decreto 220-2005 (1) Plan estudos LOGSE
 • Decreto 42-2006 Cambio denominación ESAD de Galicia
 • Decreto 29-2007 Elección dirección centros
 • Decreto 124-2007 Lingua galega no sistema educativo
 • Decreto 1-2008 Función pública Galicia
 • Decreto 279-2008 Consello Ensinanzas Artísticas
 • Decreto 79-2010 Pluringuismo
 • Decreto 229-2011 Atención á diversidade
 • Decreto 8-2015 Convivencia e participación
 • Decreto 179-2015 Plan de estudos actual

Ordes

 • Orde 1 de agosto 1997 Organización e horarios institutos secundaria
 • Orde do 7 de xullo de 2007 Complemento específico docente
 • Orde 16 xuño 2008 Oferta educativa ESADg
 • Orde 28 de xuño 2010 Horarios profesorado
 • Orde 30 setembro 2010 Ordenación arte dramática en Galicia ESADg
 • Orde do 30 de setembro Corrección de erros
 • Orde 29 de xaneiro 2012 permisos e licenzas
 • Orde do 21 de novembro de 2016 Ordenación arte dramática en Galicia. Actual
 • Orde do 21 de novembro correccion_erros

Resolucións

 • Resolución 29 de xaneiro 2009. Horarios PAS
 • Resolución 3 de maio de 2011. Probas de acceso LOE
 • Resolución 19 setembro 2014. Eleccións Consello escolar
 • Resolución 4 de maio de 2017. Probas de acceso LOE con información convocatoria setembro

Instrucións

 • Instrucións ESAD 2005
 • Instrucións xuño 2005 avaliación ESADg
 • Instrucións probas de acceso 2011
 • Instrucións bibliotecas escolares

Circulares

 • Circular 18-2006 ESADg
 • Circular 11-2007 ESADg
 • Circular 15-2007 ESADg
 • Circular 9-2010 ESADg
 • Circular 1-2011 ESADg
 • Circular 2-2011 ESADg
 • Circular 10-2011 ESADg
 • Circular 10-2012 ESADg
 • Circular 10-2013 ESADg
 • Circular 12-2014 ESADg

Outros

 • Convenio Consellería-ACSUG Calidade
 • Guía ASUG Seguimento titulacións EEAASS Avaliación e calidade
 • Toma de posesión de cargos directivos
 • Xunta de Galicia Protocolo acoso e ciberacoso