Escenografía

Titulación Superior en ESCENOGRAFÍA

A Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Escenografía equivale á titulación de Grao Universitario. Si quieres estudiar escenografía, esta carrera está orientada, segundo o Decreto 179/2015, ao desenvolvemento das seguintes competencias:

  • Concibir as ideas e propostas que fundamentan a creación do deseño. Explorar a dinámica do espazo, do corpo e da luz, valorando as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.
  • Proxectar a composición do deseño a través do uso do coñecemento dos procedementos técnicos e de representación.
  • Planificar e facer o seguimento do proceso de realización da creación, aplicando as metodoloxías de traballo pertinentes.
  • Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
  • Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
  • Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos da investigación escénica.

Uns estudos oficiais orientados tanto a persoas relacionadas co ámbito da arquitectura, deseño de interiores e as belas artes, como a profesionais do ámbito escénico. Tamén posúe gran afinidade con outras profesións relacionadas cos diversos procesos de ideación e transformación de espazos, como é a dirección artística no ámbito audiovisual, ou o escaparatismo e a publicidade.

Plan de estudos

O Plan de Estudos da Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Escenografía aparece recollido no Decreto 179/2015 (DOG do 7 de decembro de 2015), e o seu desenvolvemento reflíctese nas programacións docentes de cada unha das materias que o integran, segundo se presenta na correspondente táboa.

DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Espazo escénico I Deseño de escenografía 5 6 PDF
Espazo escénico II Deseño de escenografía 5 6 PDF
Técnicas escénica I Técnicas de realización de materiais 5 6 PDF
Debuxo artístico I Técnicas de representación 5 6 PDF
Debuxo técnico I Técnicas de representación 4 3 PDF
Debuxo técnico II Técnicas de representación 4 3 PDF
Historia da arte I Historia da arte 4 4 PDF
Historia da arte II Historia da arte 4 PDF
Percepción visual e perspectiva I Técnicas de representación 5 3 PDF
Percepción visual e perspectiva II Técnicas de representación 5 7 PDF
Teorías do espectáculo I Teorías do espectáculo e da comunicación 4 4 PDF
Teorías do espectáculo II Teorías do espectáculo e da comunicación 4 4 PDF
Teoría e análise dramática Historia e teoría da literatura dramática 6 4 PDF
TOTAL 60 60 PDF
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Espazo escénico III Deseño de escenografía 5 6 PDF
Espazo escénico IV Deseño de escenografía 5 6 PDF
Literatura dramática I Historia e teoría da literatura dramática 3 3 PDF
Literatura dramática II Historia e teoría da literatura dramática 3 3 PDF
Tecnoloxía escénica I Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 5 5 PDF
Tecnoloxía escénica II Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 5 5 PDF
Deseño asistido por ordenador I Técnicas de respresentación 5 4 PDF
Deseño asistido por ordenador II Técnicas de respresentación 5 4 PDF
Iluminación I Deseño de escenografía 2 2 PDF
Iluminación II Deseño de escenografía 2 2 PDF
Debuxo artístico II Técnicas de representación 5 6 PDF
Historia da arte III Historia da arte 5 4 PDF
Historia da escenografía Historia das artes do espectáculo 5 4 PDF
Estética teatral Estética 5 6 PDF
TOTAL  60 60
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Iluminación III Deseño de escenografía

Prácticas de escenografía

2

3

6 PDF
Iluminación IV Deseño de escenografía

Prácticas de escenografía

2

3

6 PDF
Dramaturxia I Dramaturxia 3 3 PDF
Dramaturxia II Dramaturxia 3 3 PDF
Historia das artes do espectáculo I Historia das artes do espectáculo 3 3 PDF
Historia das artes do espectáculo II Historia das artes do espectáculo 3 3 PDF
Técnicas escénicas II Técnicas de realización de materiais 5 6 PDF
Técnicas escénicas III Técnicas de realización de materiais 5 6 PDF
Caracterización I Deseño do personaxe 3 4 PDF
Caracterización II Deseño do personaxe 3 3 PDF
Indumentaria Deseño do personaxe 6 4 PDF
Produción e xestión Produción e xestión 6 6 PDF
Obradoiro de escenografía I Prácticas de escenografía 10 9 PDF
TOTAL 60 60
DISCIPLINA MATERIA CRÉDITOS ECTS HORAS
Pedagoxía teatral I Pedagoxía 2.5 4 PDF
Pedagoxía teatral II Pedagoxía 2.5 4 PDF
Introdución á investigación escénica I Pedagoxía 2 2 PDF
Introdución á investigación escénica II Pedagoxía 2 2 PDF
Obradoiro de escenografía II Prácticas de escenografía 5 6 PDF
Escenificación Escenificación 6 4 PDF
Análise de espectáculos Historia das Artes do Espectáculo 4 3 PDF
Deseño do personaxe I Deseño do personaxe 2.5 2 PDF
Deseño do personaxe II Deseño do personaxe 2.5 2 PDF
Obradoiro de escenografía III Prácticas de escenografía

Deseño de escenografía

2

8

10 PDF
Deseño de espectáculos multidisciplinares Optativa 3 3 PDF
Introdución á dirección de actores/actrices I Optativa 3 3 PDF
Dirección de proxectos escénicos Optativa 3 3 PDF
Traballo fin de estudos 12 12 PDF
TOTAL 60 60

ADMISIÓN E ACCESO

TITULACIÓN

PROBAS DE ACCESO