fbpx

Admisión e acceso

Convocatoria ordinaria

1. As probas específicas de acceso desenvolveranse de acordo co establecido nos artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática.
2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento
oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.
3. Realizaranse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza Cabalo,
s/n, Vigo, e darán comezo o día 6 de xullo, de acordo co calendario e horario que estableza o tribunal encargado da súa realización e cualificación.
4. A proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática será realizada por
especialidades. Constará dunha única proba que comprenderá diferentes exercicios, referidos á especialidade pola cal opten as persoas aspirantes.

⇒ RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022 (instrucións para o acceso e a admisión)

CALENDARIO DE INSCRICIÓN (Se accedes a través proba de madurez)
Prazo de inscrición: Ata o 23 de maio.
Listaxe provisional: 25 de maio.
Reclamacións: 26 e 27 de maio.
Listaxe definitiva de inscricións: 30 de maio.

CALENDARIO DE INSCRICIÓN (Se accedes coa titulación de Bacharelato, universidade para maiores de 25 anos, grao ou equivalente)
Prazo de inscrición: Ata o 23 de xuño.
Listaxe provisional: 28 de xuño.
Reclamacións: 29 e 30 de xuño.
Listaxe definitiva de inscricións: 1 de xullo.

PROBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS
Inicio das probas específicas: 4 de xullo.
Notas provisionais: 11 de xullo.
Reclamacións: 12 e 13 de xullo.
Notas definitivas: 15 de xullo.
Listaxe de adxudicacións por especialidade: 18 de xullo
Matrícula: 19 e 22 de xullo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • As solicitudes cubriranse de xeito telemático no formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou a través da Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
  • Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Validación da inscrición

Obrigatoriamente e para que a inscrición nas probas de acceso sexa válida, hai que achegar os orixinais dos documentos presentados coa solicitude para o seu cotexo (título ou certificación académica, acreditación do grao de discapacidade…) na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (de 9:00 a 14:00 h).

Documentación necesaria

a) Copia do DNI, NIE ou pasaporte.

b) Xustificante do aboamento dos prezos públicos (64 €) segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso. O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.
– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado na Secretaría da escola).
– Modelo A I, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia: https://ovt.atriga.gal.

CÓDIGOS PAGO TAXAS
Consellería: 07
Delegación: 41
Servizo: 03
Taxa: 352500
Concepto: Probas acceso ESAD de Galicia
Cantidade: 64 € (normal) | 32 € (familia numerosa categoría xeral)

c) Documentación académica segundo proceda:

– Título de bacharelato.
– Certificación académica do bacharelato con indicación de materias pendentes.
– Certificación de ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Título universitario que cumpra as condicións establecidas no punto 4 da instrución primeira desta resolución.
– Certificado de superación da proba substitutiva do requisito de titulación correspondente a convocatorias anteriores.

d) Documento acreditativo do grao de discapacidade e solicitude de adaptación dos medios e condicións de realización da proba de acceso que corresponda, de ser o caso.

e) Documento acreditativo da condición de deportista galego/a de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

Información xeral sobre os procesos de admisión e acceso

Admisión e acceso

Para cursar Estudos Superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes deben estar en posesión do título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba de acceso. Segundo o número de vacantes dispoñibles en cada especialidade, a Dirección Xeral competente en materia de Ensinanzas Artísticas Superiores adxudica as prazas en función das cualificacións globais obtidas na mesma.

Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia reservarase un 10 % das prazas ofertadas en cada especialidade para as persoas aspirantes que superen a proba específica de acceso e que acreditasen o recoñecemento oficial dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. As prazas reservadas para estas persoas aspirantes e que non poidan ser adxudicadas serán ofrecidas ás demais persoas aspirantes pola orde que lles corresponda.

Conforme o establecido no artigo 9 da Orde do 21 de novembro de 2016, en cada centro da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparta algunha das especialidades dos estudos superiores de Arte Dramática reservaranse adicionalmente as prazas necesarias en cada especialidade impartida para o acceso a estas dos/das aspirantes coa condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento que reúna os requisitos académicos establecidos.

PRAZOS DE INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO 2022/2023

Se accedes a través da proba de madurez: Ata o 23 de maio 2022.
Se accedes coa titulación de Bacharelato, universidade para maiores de 25 anos, grao ou equivalente: Ata o 23 de xuño 2022.

⇒ Calendario das probas de acceso: Procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas

Requisitos para solicitar a inscrición nas probas de acceso

  • Título de Bacharelato.
  • Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
  • Titulo de licenciado, graduado ou equivalente.
  • Proba de madurez para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas.

Oferta de prazas de novo ingreso

Atendendo ao establecido no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, no seu artigo 26, que establece a relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial do Estado do 9 de abril de 2010), o número de prazas de novo ingreso para cada curso escolar é de:
12 para Dirección escénica e dramaturxia (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
12 para Escenografía (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
24 para Interpretación (3 prazas para aspirantes con discapacidade)

Perfil de ingreso

Para as especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, e Interpretación, non existe un perfil de ingreso recomendado. Non é obrigatorio ter cursado unha opción determinada de Bacharelato. Con todo, as persoas que queiran cursar estas dúas especialidades poderían optar preferentemente polo Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, mentres que para as persoas que queiran optar pola especialidade de Escenografía resulta recomendable o Bacharelato de Artes.