fbpx

Admisión e acceso

Admisión e acceso

Para cursar Estudos Superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes deben estar en posesión do título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba de acceso. Segundo o número de vacantes dispoñibles en cada especialidade, a Dirección Xeral competente en materia de Ensinanzas Artísticas Superiores adxudica as prazas en función das cualificacións globais obtidas na mesma.

Requisitos para solicitar a inscrición nas probas de acceso

  • Ter o título de Bacharelato (ou título equivalente).
  • Ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
  • Ter superada a proba de madureza para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas. Esta proba ten como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes en relación cos obxectivos propios do Bacharelato, para cursar con aproveitamento as ensinanzas superiores de Arte Dramática.

Oferta de prazas de novo ingreso

O número de prazas de novo ingreso para cada curso escolar é de 12 para Dirección escénica e dramaturxia, 12 para Escenografía, e 24 para Interpretación, atendendo ao establecido no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, no seu artigo 26, que establece a relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial do Estado do 9 de abril de 2010).

Perfil de ingreso

Para as especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, e Interpretación, non existe un perfil de ingreso recomendado. Non é obrigatorio ter cursado unha opción determinada de Bacharelato. Con todo, as persoas que queiran cursar estas dúas especialidades poderían optar preferentemente polo Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, mentres que para as persoas que queiran optar pola especialidade de Escenografía resulta recomendable o Bacharelato de Artes.