fbpx

Admisión e acceso

INSTRUCIÓNS DE ADMISIÓN E ACCESO SETEMBRO 2021

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/22.

Calendario

Preinscrición: do 29 de xullo ao 1 de setembro (ambos inclusive, ata as 14:00 h).
Listaxe provisional: 1 de setembro.
Reclamacións: 2 de setembro.
Listaxe definitiva: 3 de setembro.
Proba específica de Dirección escénica e dramaturxia: 6 de setembro (a partir das 9:15 h.).
Proba específica de Escenografía: 7 de setembro (de 9:00 a 14:00 h).
Notas provisionais: 8 de setembro.
Reclamacións: 9 de setembro.
Listaxes definitivas: 10 de setembro.
Matrícula: 13 e 14 de setembro.
Inicio da actividade lectiva: 15 de setembro.

↓ Cualificacións probas extraordinarias de setembro

⇒ DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO 2021/2022

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA (XUÑO)

Resolución do 04 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/2022 (DOG do 18 de maio)

Os/as aspirantes que obteñan praza deberán formalizar a súa matrícula entre o día 21 de xullo de 2021 e o día 28 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO
INSTRUCIÓNS DE ACCESO E ADMISIÓN

Admisión e acceso

Para cursar Estudos Superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes deben estar en posesión do título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba de acceso. Segundo o número de vacantes dispoñibles en cada especialidade, a Dirección Xeral competente en materia de Ensinanzas Artísticas Superiores adxudica as prazas en función das cualificacións globais obtidas na mesma.

Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia reservarase un 10 % das prazas ofertadas en cada especialidade para as persoas aspirantes que superen a proba específica de acceso e que acreditasen o recoñecemento oficial dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. As prazas reservadas para estas persoas aspirantes e que non poidan ser adxudicadas serán ofrecidas ás demais persoas aspirantes pola orde que lles corresponda.

Conforme o establecido no artigo 9 da Orde do 21 de novembro de 2016, en cada centro da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparta algunha das especialidades dos estudos superiores de Arte Dramática reservaranse adicionalmente as prazas necesarias en cada especialidade impartida para o acceso a estas dos/das aspirantes coa condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento que reúna os requisitos académicos establecidos.

Requisitos para solicitar a inscrición nas probas de acceso

  • Ter o título de Bacharelato (ou título equivalente).
  • Ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
  • Ter superada a proba de madureza para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas. Esta proba ten como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes en relación cos obxectivos propios do Bacharelato, para cursar con aproveitamento as ensinanzas superiores de Arte Dramática.

Oferta de prazas de novo ingreso

Atendendo ao establecido no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, no seu artigo 26, que establece a relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial do Estado do 9 de abril de 2010), o número de prazas de novo ingreso para cada curso escolar é de:
12 para Dirección escénica e dramaturxia (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
12 para Escenografía (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
24 para Interpretación (3 prazas para aspirantes con discapacidade)

Perfil de ingreso

Para as especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, e Interpretación, non existe un perfil de ingreso recomendado. Non é obrigatorio ter cursado unha opción determinada de Bacharelato. Con todo, as persoas que queiran cursar estas dúas especialidades poderían optar preferentemente polo Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, mentres que para as persoas que queiran optar pola especialidade de Escenografía resulta recomendable o Bacharelato de Artes.