Admisión e acceso

1. As probas específicas de acceso desenvolveranse de acordo co establecido nos artigos 4 e 5 da Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática.
2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento
oficial de identidade e copia da folla de solicitude de inscrición.
3. Realizaranse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na rúa Poza Cabalo,
s/n, Vigo, e darán comezo o día 6 de xullo, de acordo co calendario e horario que estableza o tribunal encargado da súa realización e cualificación.
4. A proba de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática será realizada por
especialidades. Constará dunha única proba que comprenderá diferentes exercicios, referidos á especialidade pola cal opten as persoas aspirantes.

Probas de acceso

PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE

Atendendo ao establecido no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, no seu artigo 26, que establece a relación numérica profesorado / alumnado (Boletín Oficial do Estado do 9 de abril de 2010), o número de prazas de novo ingreso para cada curso escolar é de:

12 para Dirección escénica e dramaturxia (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
12 para Escenografía (2 prazas para aspirantes con discapacidade)
24 para Interpretación (3 prazas para aspirantes con discapacidade)

Requisitos para solicitar a inscrición nas probas de acceso

De acordo co establecido no artigo 12.1 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes aos títulos de grao en ensinanzas artísticas superiores nos diferentes ámbitos requirirá:

 • Título de Bacharelato.
 • Certificación académica do bacharelato con indicación de materias pendentes. (poderá realizar a proba específica, pero deberá estar en posesión do título para optar á asignación de praza)
 • Certificación de ter superado a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
 • Título de ensinanzas artísticas superiores.
 • Título universitario.
 • Título de técnico superior.
 • Certificado de superación da proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato correspondente a convocatorias anteriores.
 • Proba de madurez para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas.

Documentación necesaria

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 1. Copia de DNI, NIE ou pasaporte.
 2. Xustificante do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), segundo un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso:
 1. Modelo E (autocopiativo en papel facilitado na secretaría da Escola).
 2. Modelo AI.
 3. Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

CÓDIGOS PAGO TAXAS
Consellería: 07
Delegación: 41
Servizo: 03
Taxa: 352500
Concepto: Probas acceso ESAD de Galicia
Cantidade: 64 € (normal) | 32 € (familia numerosa categoría xeral)

O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.

 1. Documentación académica segundo proceda.
 2. Documento acreditativo do grao de discapacidade e solicitude de adaptación dos medios e condicións de realización da proba de acceso que corresponda, de ser o caso.
 3. Documento acreditativo da condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

Admisión e acceso

Para cursar Estudos Superiores de Arte Dramática as persoas aspirantes deben estar en posesión do título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba de acceso. Segundo o número de vacantes dispoñibles en cada especialidade, a Dirección Xeral competente en materia de Ensinanzas Artísticas Superiores adxudica as prazas en función das cualificacións globais obtidas na mesma.

Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia reservarase un 10 % das prazas ofertadas en cada especialidade para as persoas aspirantes que superen a proba específica de acceso e que acreditasen o recoñecemento oficial dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. As prazas reservadas para estas persoas aspirantes e que non poidan ser adxudicadas serán ofrecidas ás demais persoas aspirantes pola orde que lles corresponda.

Conforme o establecido no artigo 9 da Orde do 21 de novembro de 2016, en cada centro da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparta algunha das especialidades dos estudos superiores de Arte Dramática reservaranse adicionalmente as prazas necesarias en cada especialidade impartida para o acceso a estas dos/das aspirantes coa condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento que reúna os requisitos académicos establecidos.

PRAZOS DE INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO 2023/2024

Se accedes a través da proba de madurez: Ata o 22 de maio 2023.
Se accedes coa titulación de  título de bacharelato ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, ou estar en posesión dun título de ensinanzas artísticas superiores, título universitario ou título de técnico superior, proba de madurez correspondente a convocatorias anteriores: Ata o 26 de xuño 2023.

⇒ Calendario das probas de acceso: Procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas

Perfil de ingreso

Para as especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, e Interpretación, non existe un perfil de ingreso recomendado. Non é obrigatorio ter cursado unha opción determinada de Bacharelato. Con todo, as persoas que queiran cursar estas dúas especialidades poderían optar preferentemente polo Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, mentres que para as persoas que queiran optar pola especialidade de Escenografía resulta recomendable o Bacharelato de Artes.